Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Sự Sống Tập Thể   Để cho sự sống đời đời đó có thể làm tròn chức năng của mình, bày tỏ quyền năng của nó, đạt mức lượng đầy đủ của nó, và vượt trên tiềm năng của nó, nó phải có được một hình thức nào đó. Trong chính nó, sự sống không bao giờ được nhìn thấy. Chỉ thông qua hình thức mà sự sống có thể tự thể hiện. Sự sống phải có một cơ thể. Chỉ thông qua cơ thể và các mối liên hệ tập thể mà các định luật lớn lao của sự sống và vương quốc thuộc linh có thể đi đến sự biểu hiện đầy đủ và hiệu quả. Sự sống vướng mắc đến các mối liên hệ. Sự cách ly đưa đến cái chết.

Sự Chiến Thắng
"Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng bởi Chúa chúng ta là Jêsus Christ. Vậy, anh em yêu dấu của tôi ơi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công lao của anh em trong Chúa chẳng phải là luống nhưng đâu "(1 Cor 15:57-58 ) .

"Cảm Tạ!". "Chiến thắng!”. Vị sứ đồ đã được đối phó với những kẻ thù ghê gớm nhất của niềm hy vọng và sự tin tưởng của con người. Dù ông đã được gọi ra khỏi những người khổng lồ nầy, dàn trận chống nghịch chúng, và xử lý rất hiệu quả với tất cả mỗi một kẻ thù đó, làm cho chúng bất động bằng thập tự giá của Đấng Christ.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Thập Tự Giá của Đấng Christ


Con số không. Từ điển cho chúng ta biết rằng:

(a) Số không (Zero) là khởi điểm trên cán cân của nhiệt kế mà từ đó số lượng tích cực và tiêu cực được tính toán.

(b) Trong các hoạt động quân sự, thời điểm mà từ đó bắt đầu của mỗi chuyển động trong một chương trình hẹn giờ là một khoảng thời gian đặc biệt.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Sự sống trong ngày thứ sáu: Gia súc, bò sát và thú rừng

ngayba0

(Sáng Thế Ký 1:24‐25)

Chúa đã tập hợp rất nhiều người trẻ tuổi từ nhiều Hội Thánh khác nhau đến đây. Chúa thực sự muốn phán để chương trình của Ngài được tiến. Chúa đang muốn trở lại và rất có thể chúng ta là thế hệ cuối cùng. Những gì Chúa phán với chúng ta thật là quý báu. Nhiều người đã đọc về sự tạo dựng trong Sáng Thế Ký 1, nhưng ít người thực sự thấy được điều mà Chúa muốn bày tỏ. Ngợi khen Chúa vì ngày nay chúng ta được phép thấy được hiện thực thuộc linh của những hình ảnh ở trong đó.

ĐỊNH NGHĨA ĐỨC TIN


Đức tin là sự tự hạ mình để nương cậy Đức Chúa Trời. Đức tin tự gở mình khỏi những nơi nương tựa khác, những dây trói buộc của thế giới và tự buộc mình vào với Đức Chúa Trời, bằng cách an nghỉ nơi Ngài. Đức tin lấy Đức Chúa Trời làm Đối Tượng, lấy lời Ngài làm Bảo Đảm.

Lần đầu tiên từ ngữ “tin” xuất hiện là trong Sáng thế ký 15:6, “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho Ngài”. Từ ngữ Hê-bơ-rơ nầy “aman” có nghĩa “nâng đỡ”. Nó được dùng chỉ về một bà mẹ nuôi con mình, bồng ẵm nó. Từ ngữ nầy được dịch là “bồng ẵm” nuôi nấng trong Ê-sai 60:4. Con trẻ được cánh tay bà mẹ vòng qua thân thể nó để nâng đỡ thể nào, thì Áp-ram cũng an nghỉ trên lời Đức Chúa Trời và được cánh tay Đức Giê-hô-va  che chở, gìn giữ mình thể ấy.

GIÁ TRỊ MỖI NGƯỜI TÍN ĐỒ TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI


  Mọi lẽ thật trong Kinh thánh đều có hai phương diện. Ai không thấy cả hai phương diện của mỗi lẽ thật đều sa vào cực đoan, lập dị hoặc lắm khi tà giáo nữa. Người nào chỉ có cái nhìn phiến diện về một lẽ thật, mà lại cố nhấn mạnh cách nhìn nhận của mình, là người đang mắc bệnh đau mắt thuộc linh nặng nề--bệnh đui mù bán phần.

   Tôi xin kể lại ba giai thoại trong đời sống của tôi để minh chứng cùng các bạn rằng tỉ lệ con dân Chúa mắc chứng đui mù bán phần ngày nay rất cao: