Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

BIẾT ĐƯỜNG LỐI VÀ SỰ CỨU RỖI CỦA CHÚA-Thi thiên 67:1-2:, “Đức Chúa TRỜI xin khoan-dung với chúng con và ban phước cho chúng con, Xin khiến mặt Ngài soi sáng trên chúng con— [Sê-la ] Để người ta biết đường-lối của Chúa trên trái đất, Sự cứu-rỗi của Chúa được biết ở giữa mọi quốc-gia”
Đường lối là “way” trong tiếng Anh, ngụ ý phương cách làm việc.
“Sự cứu rỗi” là sự giải cứu. Cứu khỏi hồ lửa thì tín đồ nào mà không biết, nhưng cứu khỏi thế giới cong quẹo hôm nay, cứu khỏi Ma môn, cứu khỏi tôn giáo, cứu khỏi cơn đại nạn thì ít tín đồ quan tâm và hiểu cho thấu đáo.
Trong Kinh thánh có nói đến “dường lối cứu rỗi” (Công vụ 16:17), đường lối sự sống (Công vụ 2:28).
Theo kinh thánh, “đường lối” là phương cách làm việc. Đa số tín đồ biết đôi phần về sự cứu rỗi nhưng rất dốt nát về các đường lối của Chúa.
Nhiều người được Chúa giao cho nhiều tiền bạc, nhưng không biết cách dâng tiền, đúng đắn, và chỉ đầu tư tiền bạc cho những mục đích xác thịt, bất chánh.
Nhiều người không biết cách xây dựng hội thánh địa phương theo kinh thánh, mà chỉ lo xây hội thánh vùng miền, hội thánh hoàn vũ.
Nhiều người không biết chức năng tế lễ phổ thông của mọi tín đồ nên ủng hộ độc quyền của chức tế lễ thuê mướn và sa chơn vào bè đảng nicola, cỡi trên đầu tín đồ.
Đa số tín đồ không biết cách nhóm họp theo 1 Corinhto 14:26 nên họ nhóm theo giáo nghi, giáo lễ của loài người dạy cho.
Nhiều người không biết đường lối cựu ước khác đường lối tân ước nên họ cứ nhóm lại ngày sa bát theo ách nô lệ luật pháp văn tự cựu ước.
…v.v…
Xin Chúa thương xxxxo1t chu81ng ta để sự ccu71u ro64i8 và đường lối của Chúa được dân Ngài hiểu biết đến cách thấu đáo.