Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Sinh Nhật Tammuz 25-12

Kết quả hình ảnh cho photo of sun god of Babylon

Học giả Cơ Đốc, người Do thái là Michael J.Rood, trong tác pẩm của mình “The Pagan_Christian Connection Exposed” trang 61-62 có viết:

“Ngày sinh 25-12 của Tammuz (Exech. 8:14), thần mặt trời của Babylon như cú sốc cho một số người ở Tây Phương, nhưng là sự hiểu biết thông thường giữa các học giả và sử gia Do thái. Người Do thái bị lưu đày đến Babylon vì họ vâng phục sự thờ lạy thần mặt trời cách trung thành.


“Dân Israel cũng đã bị lưu đày sang Ai-cập, nơi đó họ đã tiếp lấy sự thờ phượng Ra, thần mặt trời của Ai-cập, được sinh ra vào ngày 25 tháng 12.

“Vào năm 168 T.C., đại đế Syria- Hi-lạp, Antiochus Epiphanes chiếm cứ Jerusalem, và lập tượng Zeus tại đền thờ Đức Chúa Trời vào ngày sinh của Zeus và tuyên bố Zeus là thần, sinh ra vào ngày 25-12.

“Khi đế quốc La mã chinh phục nước Ba Tư, quân La Mã tiếp nhận sự thờ lạy Mithra, bản sao của Ba tư về Tammuz của Babylon. Biểu hiệu của Mithra cũng giống biểu hiệu của Tammuz, và Tau của Babylon là thập tự giá. Khi La mã chinh phục Jerusalem, họ treo các nhà yêu nước Do thái lên thập tự giá của Mithra làm sinh tế cho thần La mã, mà cũng được sinh ra vào ngày 25-12.

“ Việc Chúa làm lộn xộn các ngôn ngữ tại tháp Babel, đã làm tản lạc các dân ngoại đạo đến 4 góc trái đất. Họ làm lộn xộn tên vị thần của họ, nhưng phần nhiều các nghi lễ thờ phượng đều giống như nhau ở bất cứ nơi nào mà họ đã di trú đến. Nhiều biến cố lịch sử có ý nghĩa về sự thờ lạy ngoại đạo đã xảy ra vào ngày 25-12, nhưng một điều tôi có thể tuyệt đối bảo đảm với bạn—Y’shua (Jesus) của Nazareth đã không được sinh ra vào ngày 25 tháng 12”.

Michael J. Rood

(Do nhà xuất bản Bridge-Logos, thành phố Gainesville, Florida, Hoa Kỳ, năm 2004)