Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Đánh giá Các Vua Cựu Ước—66. Vua A-bi-gia nước Giu-đa
Có ba vua cai trị quốc gia Israel thống nhất là Sau-lơ, David và Salomon. Bắc quốc Israel có 19 vị vua, cai trị ở Samari, rồi sau đó bị lưu đày sang Asiri. Còn Nam quốc Giu đa có 20 vị vua, cai trị tại Jerusalem, rồi bị lưu đày sang Babylon. Dù là tiêu cực hay tích cực thì tất cả các vua nầy cũng là tín đồ, là tổ phụ đức tin của chúng ta.
Abigia, có sách gọi là Abigiam, là vị vua thứ 6, là con trai vua Rô-bô am, cai trị tại nam quốc.
Chỉ có hai khúc kinh thánh chép về đời sống của Abigia là 1 Các vua 15:1-8 và 2 Sử kí 13: 1-22

1/. Đánh giá của tiên tri Giê rê mi:
Truyền khẩu người Do thái tin rằng Giê rê mi là tác giả bộ sách 1, 2 Các Vua:
-         Abigia bước theo các tội lỗi của Rô-bô-am là thân phụ mình. Rô bô am là người nộng cạn thuộc linh.—1 Các vua 15:3, “Vua đi theo con đường tội lỗi mà vua cha đã đi”
-         Abigia không toàn tâm hiến dâng Chúa như vua David- 1 Các vua 15:5, “Lòng vua không trọn thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời như Đa-vít, tổ phụ mình”.-
-         Abigia không ngừng chiến đấu với vua miền bắc là Jeroboam I. “Cuộc chiến giữa Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am vẫn tiếp diễn suốt triều đại A-bi-giam.-- A-bi-giam và Giê-rô-bô-am luôn có chiến tranh với nhau”.
Vua Rô bô am chống vua Jeroboam là để thu hồi lãnh thổ đã mất, còn Abigian chiến đấu chống Jeroboam là chiến đấu chống những kẻ pha trộn Lời Chúa. Jeroboam tạo ra hai con bò vàng và một hệ thống nhân tạo thờ phượng Đức Chúa Trời theo đường lối pha trộn. Abigia tấn công điều đó suốt ba năm trị vì ngắn ngủi của mình.
2/. Đánh giá của E-xơ-ra.
Học giả E-xơ-ra, tác giả bộ Sử kí đã dành nguyên một chương dài 22 câu trong 2 Sử kí 13 để miêu tả trận đánh đại thắng của vua A bi gia trên quân đội của vua Jeroboam I.
Thái độ, ngôn từ và việc làm của vua A bi gia tuyệt đối chống vua Giê rô bô am và công việc thờ phượng một Đức Chúa Trời giả mạo của vua ấy. Jeroboam gọi hai con bò vàng là Đức Jehovah và ông bày vẽ ra một hệ thống tế lễ mô phỏng theo chuyển động thờ phượng Chúa tại đền thờ Jerusalem.
Abigia nói, “Chẳng phải các người đã đuổi những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, là con cháu A-rôn, và người Lê-vi sao? Các người đã theo phong tục của các dân ngoại mà lập những thầy tế lễ cho mình; bất cứ ai đem đến một con bò tơ đực và bảy con chiên đực để dâng tế lễ thì được làm thầy tế lễ cho thần không phải là thần”.
Giê rô bô am và quần thần ông tượng trương những cái tạm gọi là “hội thánh” bội đạo—hội thờ đức Chúa Trời một ngôi, hội chối bỏ thần tánh của Chúa Jesus, hội tin rằng Chúa Jesus tái lâm sau 1000 năm bình an, hội khôi phục luật pháp cựu ước và lấy việc vâng giữ luật pháp điều răn để bổ túc cho công việc cứu chuộc hoàn tất của Đấng Christ trên thập giá. Vua Abigia chống đối những kẻ pha trộn lời Chúa như vậy.
Ngày nay người ta pha trộn giáo lí của quỷ sa tan vào lời Đức Chúa Trời, tôn thờ con người và lời của con người mà bỏ qua lời Kinh thánh. Bạn có chống cự họ như vua A-bi-gia không?