Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Ganh Ghét Hội Thánh Chúa Chọn—Gia cơ 3:14-16, “Nhưng nếu anh em có sự ganh ghét cay đắng và tật hay cãi cọ trong lòng mình, thì chớ khoe khoang và chớ nói dối trái với lẽ thật.  Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc đất, thuộc huyết khí, thuộc ma quỉ.  Vì đâu có sự ganh ghét cãi cọ, thì đấy có sự lộn xộn và mọi việc ác.”
Thi thiên 68:15-16, “Hỡi rặng núi Ba-san là núi của Đức Chúa Trời, Rặng núi có nhiều đỉnh cao chót vót! Hỡi các núi có nhiều đỉnh cao kia, sao các ngươi nhìn một cách ganh ghét Núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài? Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời”.
Thi thiên nói núi Ba san là núi của Đức Chúa Trời, nhưng núi Ba san lại ganh ghét núi mà Chúa chọn làm nơi ở của Ngài.
Lịch sử ghi chép rằng hội chúng Israel trong cựu ước đã giết Đấng Mê sia, đã ném đá Ê tiên, là người của hội thánh đầu tiên.
Hội thánh đầu tiên, sau 600 năm, đã trở thành hội thánh công giáo. Công giáo đã ganh ghét và tàn sát hội thánh cải chánh nhiều thế kỉ.
Hội thánh cải chánh sau đó lại bức hại hội thánh thanh giáo, hội baptist,… hà khắc hội giám lí, bắt bớ hội anh em…v.v.
Tại Việt nam ngày nay Công giáo thương yêu hội tin lành, hội tin lành cũng không còn bắt bớ các lọai hội thánh tư gia nữa..
Nhưng có hệ phái khôi phục, vẫn tự xưng là hội tháh Philadenphi (tình yêu thương anh em) nhưng lại muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ yếu thế - là những người không muốn theo tôn giáo nhưng theo lời tinh ròng của kinh thánh.
Hệ phái khôi phục là núi Ba san của Chúa trong thời hiện tại, đang tìm đủ mọi thủ đoạn để tiêu diệt , hãm hại, nộp anh em mình cho thế quyền…
Anh em là hội thánh núi Basan hay hội thánh Chúa chọn?