Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Vinh quang của Danh Ngài - 2


 

 Giêsu và Danh
Reading: Isa. 50:4-10, 51:1-16.
“Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. 5 Thật, Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch, cũng không giựt lùi. 6 Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ nhổ râu ta; ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt. 7 Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mắc cỡ; vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. Đấng xưng ta công bình đã đến gần; ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên! Ai là kẻ đối địch ta? Hãy lại gần ta! 9 Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta: Ai định tội lỗi ta được?..... Nầy, hết thảy chúng nó sẽ cũ đi như áo, bị sâu cắn rách. 10 Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va, và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình.”

“Các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta! Khá nhìn xem vầng đá mà các ngươi đã được đục ra, và cái lỗ của hang mà các ngươi đã được đào lên! 2 Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Áp-ra-ham, cùng Sa-ra, là người đã sanh sản các ngươi; ta đã gọi Áp-ra-ham khi người chỉ có một mình; ta đã ban phước cho người nên nhiều. 3 Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi Si-ôn; Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã khiến đồng vắng nên như vườn Ê-đen, nơi sa mạc nên như vườn Đức Giê-hô-va; giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn, và tiếng ca hát. 4 Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta; hỡi nước ta, hãy lắng tai cho ta! Vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình làm sự sáng cho các dân. 5 Sự công bình của ta đã gần; sự cứu rỗi của ta đã ra, cánh tay ta sẽ xét đoán các dân. Các cù lao sẽ trông đợi ta, và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta.6 Hãy ngước mắt lên các từng trời, và cúi xem dưới đất; vì các từng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ như áo, dân cư trên đất sẽ chết như ruồi: nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công bình của ta chẳng hề bị bỏ đi.

7 Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta! Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc. 8 Vì sâu sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên; nhưng sự công bình của ta sẽ còn mãi, sự cứu rỗi của ta còn đến muôn đời.9 Hỡi cánh tay Đức Giê-hô-va, hãy thức dậy, thức dậy! Hãy mặc lấy sức mạnh đi! Hãy thức dậy như ngày xưa, như các đời thượng cổ! Há chẳng phải Ngài là Đấng đã phân thây Ra-háp và đâm con quái vật lớn sao? 10 Há chẳng phải Ngài là Đấng đã làm cạn biển, tắt nước vực lớn, làm cho biển sâu ra một con đường, hầu cho dân đã được chuộc đi qua sao?11 Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỉ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi.12 Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ? 13 mà lại quên Đức Giê-hô-va, Đấng tạo ngươi, đã giương các từng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi? Vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu? 14 Kẻ bị bắt đem đi sẽ chóng được tha ra; sẽ chẳng chết trong hầm, và cũng không thiếu lương thực. 15 Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đấng làm cho biển động, sóng bổ ầm ầm. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh Ngài. 16 Ta đã để lời nói ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta, đặng dựng các từng trời và lập nền đất, cùng nói với Si-ôn rằng: Ngươi là dân ta!”
" 28 Cha ơi, xin tôn vinh danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, lại sẽ còn tôn vinh nữa.”(Giăng 12:28).
" Con đã tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con từ thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha ban họ cho Con, và họ đã giữ đạo Cha." (Giăng 17:6).
" Con đã tỏ cho họ biết danh Cha, lại còn tỏ cho họ biết nữa, hầu cho sự thương yêu của Cha đem thương yêu Con được ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa." (Giăng 17:26).
" Cũng vì cớ đó nên Đức Chúa Trời đã nhắc Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh vượt trên hết mọi danh, 10 hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, đều nhơn danh Jêsus mà quì xuống, 11 và mọi lưỡi đều thừa nhận Jêsus Christ là Chúa, để qui vinh Đức Chúa Trời là Cha."(Phil. 2:9-11).
Trong chương một, sau khi lấy một số văn kiện về danh của Chúa trong toàn bộ vũ trụ này như là nền tảng của tất cả các đường lối của Đức Chúa Trời,Chúng ta đã đi vào giai đoạn một của vấn đề này để thử và xem Danh của Chúa là sự mặc khải của Chúa như thế nào. Khảo sát đầu tiên của chúng ta về ý nghĩa của nó trong ba kết nối, sự độc đáo của Danh Đức Chúa Trời, sự độc chiếm riêng của Danh của Ngài, tính bao hàm của Danh Ngài.Chúng ta đề cập đến một thực tế rằng Danh của Ngài cũng ám chỉ sự ưu thế hoàn toàn của Ngài. Chúng ta đã đi vào để chỉ ra thế nào vinh quang được liên kết với ý nghĩa Danh của Ngài. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi Danh đó thực sự được thể hiện và được biết đến một cách thiết thực.Chúng ta kết thúc bài một bằng cách chỉ ra rằng Danh của Đức Chúa Trời là danh tiếng của Đức Chúa Trời. Đó là thẩm quyền của Ngài và quyền năng của Ngài. Đó là cơ sở của tất cả mọi thứ.
1.Trong nơi đầu tiên, Danh ký gửi với Israel:
Bây giờ chúng ta sẽ có bước thứ hai, trong đó liên quan đến Giêsu và Danh. Khi Ngài được sinh có lời từ trên trời nói về Ngài rằng họ nên đặt Danh Ngài là Giêsu vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi các tội lỗi của họ (Ma-thi-ơ 1:21), tức là, Giêsu có nghĩa là Đức Giê-hô-va Đấng Cứu Thế. Bây giờ, Chúng ta là dân ngoại, không phải Hê-bơ-rơ, không có thể nhận đượcvề những điều rất xa xưa với Cựu Ước liên quan đến Danh của Đức Chúa Trời và tất cả giá trị và vinh quang của nó cho đến khi Danh đó đã được làm nên sở hữu của tất cả mọi người, đó là, có sẵn cho tất cả mọi người, vì Danh của Chúa đã được kí gửi ở Israel. Họ là dân duy nhất biết Danh của Chúa. Ngài đã, nói như vậy, làm cho họ thành kho lưu trữ Danh của Ngài. NGài đã lựa chọn họ cho chính mục đích đó. Ngài giao tiếp với họ với chỉ một đích điểm trước mắt nầy, Danh của Ngài có thể được biết đến bởi họ và qua họ. Họ được gọi theo Danh của Ngài, tách riêng cho Danh của Ngài và bị xử lý kỷ luật để được đưa vào phù hợp với đường hướng với Danh, đã có giữa họ. Ở nơi đầu tiên, tất cả mọi thứ phải liên hệ với Danh của Ngài, là mối quan tâm đặc biệt của họ. Có một ý nghĩa mà trong đó Danh có tính độc quyền với Israel. Chúng ta không phải Israel theo xác thịt, vì vậy trong nơi đầu tiên thì Danh không được ký gửi với chúng ta. Một cái gì đó đã có xảy ra cho chúng ta để kế thừa Danh đó với tất cả ý nghĩa, giá trị và vinh quang của nó. Nó phải được thực hiện thành sẵn sàng cho chúng ta. Một cách nào đó, chúng ta phải đi vào nơi chiếm đóng của Israel thời xưa để kế thừa Danh của Chúa.

2.Danh Đức Chúa Trời, được Giêsu, Đấng Christ mang:
Vâng, đây là thông điệp bao gồm của Tân Ước. Kinh Thánh Tân Ước nói về Giêsu Kitô tất cả, Con Đức Chúa Trời và Con của con người, và Tân Ước tuyên bố rằng Danh của Đức Chúa Trời trong tất cả các khía cạnh của nó được Giêsu, Đấng Kitô mang lấy. Tân Ước cho thấy rằng Ngài chia sẻ chính Thần Cách (Godhead) bằng ácch mang Danh của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì chúng ta đã nói rồi tìm thấy ý nghĩa và giá trị của nó cho chúng ta trong Giêsu Kitô, vì hai điều. Ngài đã tiếp lấy vào chính Ngài sự kí gửi liên quan đến điều mà Israel hoàn toàn thất bại trong việc tôn vinh danh Chúa. Ngài đã tiếp lấy sự ký thác thánh đó với Israel, làm trọn tất cả sự kêu gọi của Israel trong chính mình Ngài, (tôn vinh Danh và làm cho nó được biết đến),và sau đó làm cho nó hoàn toàn vượt ra ngoài giới hạn của Y-sơ-ra-ên.
Ngài là Con của con người được liên kết với tất cả mọi người để làm cho Danh đó trở thành cơ nghiệp của tất cả mọi người qua đức tin, đến nỗi mà trong Ngài Người Do Thái và Dân Ngoại được hiệp một trong Danh. Đó là một khía cạnh khác mà chúng ta sẽ không bàn hơn nữa tại thời điểm này. Điểm vào lúc này là làm thế nào Giêsu Kitô, đứng trong Danh đó để làm cho tất cả ý nghĩa, nội dung, giá trị và vinh quang có sẵn của nó thành sẵn sàng cho tất cả mọi người qua đức tin trong Danh.
Cốt lõi của vũ trụ này là tình yêu. Ngay tại trung tâm của vũ trụ này có một trái tim. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là tình yêu trên mọi thứ khác và thông qua mọi thứ khác.Chúng ta đang được dẫn tới, tất nhiên, các đỉnh cao và trụ cột tuyệt vời của tình yêu đó của Đức Chúa Trời, để hiển thị thế nào Đức Chúa Trời, như tình yêu, đã thể hiện tình yêu của Ngài trong Con của Ngài, người đã đến tiết lộ tình yêu Đức Chúa Trời và trong cách đó biểu hiện Danh của Đức Chúa Trời.
3.Vinh quang của Danh được Chúa Giêsu bảo đảm:

Đó là điểm mà tại đó chúng ta tiếp lấy những thứ. Chúa Giêsu thể hiện tất cả các danh thần thượng hay danh có nghĩa là gì, và  bảo vệ vinh quang của nó. Một mặt, đó là một lịch sử lâu dài về sự tranh chấp của Danh của Chúa trong vũ trụ này. Các cơ binh của điều ác, luôn luôn thách thức Danh đó và tìm kiếm cách cướp vinh quang và danh dự của Danh, và muốn làm nó thành sự xấu hổ, sỉ nhục và ô danh. Mặt khác, nó là lịch sử lâu dài của sự thất bại của con người trong việc tôn vinh Danh Chúa.

4.Elohim -Đức Chúa Trời của giao ước trong sự sáng tạo
Hình thức đầu tiên trong đó Danh của Chúa đến với chúng ta trong Kinh Thánh là Elohim, có nghĩa là Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa và Đấng lập Giao Ước, đặc biệt liên quan đến việc sáng tạo. Đó là một chủ đề lớn trong chính nó, nhưng có thể bạn bắt đầu nắm bắt ý nghĩa của nó. Trong Danh đó mà Ngài đã tạo dựng các tầng trời và trái đất và con người. Ngài là Đức Chúa Trời của giao ước trong sáng tạo. Điều đó có nghĩa là Ngài là Đấng đã giao phó chính Ngài trong một giao ước đời đời và vĩnh cửu để bảo đảm cõi sáng tạo cho vinh quang của Ngài. Đó là cơ sở của thách thức thuộc linh và lịch sử của con người và cõi sáng tạo.
Ai sẽ nói rằng qua lịch sử, con người đã vinh danh Danh của Chúa? Danh của Chúa với con người ở đâu? Nơi đâu có Danh của Chúa trong lịch sử của thế giới này? Ngược lại, chúng ta có thể thấy rất nhiều việc làm sỉ hỗ Đức Chúa Trời trong việc sáng tạo và đặc biệt là trong con người. Con người trong thân vị mình không có phương tiện tôn vinh Danh của một Đấng như Đức Chúa Trời. Chúng ta càng biết về bản thân mình, chúng ta càng ít có xu hướng nghĩ về chính mình như đang có rất nhiều điều cho vinh quang Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ rằng có rất nhiều theo cách khác. Tất cả chúng ta sẽ đồng ý rằng Danh của Đức Chúa Trời và vinh quang của nó trên thế giới đang bị thách thức trong tất cả các thời kỳ. Có một cuộc chiến xảy ra trên vấn đề này. Nó luôn luôn là một vấn đề trong lịch sử.
5.Chúa Giêsu biện minh cho Danh:
Bây giờ Chúa Giêsu đã đến tiếp lấy vấn đề vũ trụ đó về Danh. Vinh quang của Danh là một điều bao gồm chi phối sự hiện đến của Ngài. Ngài đến để minh oan cho Danh của Đức Chúa Trời Cha của Ngài. Ngài đã đến để tiếp lấy tất cả nội dung và ý nghĩa của Danh đó, để trả lời các thách thức đối với sự độc đáo và tính bao hàm và quyền thế cùng quyền ưu việt của Danh đó. Vì các vị thần khác đã tìm cách thay thế Danh đó, các chúa khác đã tìm cách chia sẻ nơi thờ phượng và quyền lực của Ngài. Loài người đã tiếp lấy vinh quang Đức Chúa Trời cho chính họ. Chúng ta biết đó là điều dễ dàng nhất trên thế giới cho chúng ta tự hào bất cứ khi nào chúng ta kinh nghiệm được loại lợi thế hay phước lành nhỏ nhất. Nó ở trong chúng ta, muốn lấy vinh quang về cho mình một cách nào đó, cột chặt công đức cho chính chúng ta nếu chúng ta có thể. Chín phần mười cuộc đấu tranh khốn khổ của chúng ta là toan thử và làm tốt hơn là bởi vì chúng ta muốn tự làm thỏa mãn. Chúng ta muốn có một cái gì đó, nhưng Đức Chúa Trời không nhìn nhận bất cứ điều gì như thế. Ngài sẽ không bao giờ giúp chúng ta và trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta đang cố gắng để được một cái gì đó trong chính mình. Tất cả đều trái ngược với công việc của Chúa Giêsu. Ngài đến vì lợi ích của Danh đó.
6. Cuộc khủng hoảng của thập giá và vinh quang của Danh
Như chúng ta đã chỉ ra trong bài suy gẫm trước đây, trong đoạn văn này trong Giăng 12 Chúa Giê-su đã đến với cuộc khủng hoảng lớn của sự nhục hóa, thập tự giá, và có nói rằng Ngài rên rỉ trong linh. Đây là một điều to lớn mà đang đến tay Ngài. Ô, đây là một cái gì đó nhiều hơn so với việc một người đang hấp hối, mặc dù nó sẽ là một cái chết rất đau đớn. Có một cái gì đó trong lĩnh vực của hồn của Ngài là khủng khiếp khôn tả. Ngài rên rỉ. Ngài nói, "con sẽ nói gì? Cha ơi, xin cứu con khỏi giờ phút này’, con sẽ nói điều đó không? Không, không! – Nhưng vì nguyên nhân này mà con đến, cho đến giờ này." Vì nguyên nhân nào? "Cha ơi, xin tôn vinh danh Ngài." "Vì nguyên nhân này con đến, cho đến giờ phút này ... hãy tôn vinh danh Ngài". Cha đáp ứng điều đó ngay. Ngài nói, "Vâng, Ta ở với con trong đó. Ta trả lời khi nó là một vấn đề của Danh và không phải của con, không phải sự giải cứu của riêng con, không có gì với lợi ích của chính con, khi nó là một vấn đề của Danh, Ta ở với con. Đó là trung tâm của tất cả mọi thứ. Ngài đã đến tiếp lấy danh để bảo vệ vinh quang của nó. Ngài đã đến vì danh tiếng của Đức Chúa Trời.

Tình trạng của mọi điều trong tất cả các cách thức thông qua đã không là vinh quang cho Đức Chúa Trời. Nó là một cái gì đó chống lại danh tiếng của Đức Chúa Trời. Danh tiếng này có được bảo đảm và thành lập trong cõi sáng tạo, trong con người, trung tâm của sáng tạo. Danh tiếng đó đã được thiết lập trong toàn bộ vũ trụ thông minh và có trách nhiệm - Tôi sắp sử dụng từ ngữ, vũ trụ đạo đức, nhưng từ ngữ đó thường chỉ giới hạn trong tâm trí của người dân. Những gì tôi có ngụ ý là, những người chịu trách nhiệm về mặt đạo đức, hoặc thông minh chịu trách nhiệm về mặt đạo đức, những người có sức mạnh của sự lựa chọn, hành động, lý luận, ổn định tâm trí của họ và đi đến kết luận. Toàn bộ vũ trụ của các hữu thể thông minh đã có trách nhiệm để có Danh nầy, danh tiếng nầy, được thành lập ở trung tâm của nó. Đó là một điều kinh khủng mà Chúa Giêsu đến để làm. Con người đã không thành công, Israel đã thất bại, cõi sáng tạo đã thất bại. Có một vấn đề trong vũ trụ đạo đức của Đức Chúa Trời nên Con đã đến. Trong ý nghĩa này mà Ngài là Con của tình yêu của Đức Chúa Trời. Đó không là chỉ là một mối quan hệ tình cảm. Đó là một sự tận tụy đến một đối tượng. Ngài đã đến để tiếp lấy thách thức lớn đó và trả lời nó, nhu cầu rất lớn đó và thực hiện nó. Giêsu đã gánh vác việc biện minh và thiết lập Danh của Đức Chúa Trời trong toàn bộ vũ trụ của các vị thông minh và chịu trách nhiệm nầy. Đó là ý nghĩa của thập giá.
Hãy xem trách nhiệm nào dựa trên Ngài trong giờ đó! Ngài biết sự rộng lớn của các vấn đề cột chặt với giờ đó. Đừng có ngạc nhiên mồ hôi của Ngài như các giọt máu lớn rơi xuống đất. Bạn đã bao giờ thực hiện một trách nhiệm áp đảo chưa? Bạn đã bao giờ, trong cách nhỏ của bạn, cảm thấy trách nhiệm đối với một số cuộc sống? Những điều tuyệt vời đang bị đe doạ, treo trên quyết định của bạn, lệ thuộc vào bạn. Vâng, bạn biết một điều như thế, có thể làm cho bạn không thể ngủ, đêm không ngủ, những ngày lo lắng, cho đến khi bạn làm việc thì gần như bị phân tâm không thể chịu đựng nổi áp đảo. Nhưng các sự cố của đời sống chúng ta không có gì, tiếp xúc được con bướm, so với những gì Ngài đã phải đối mặt trong thập tự giá đó: vấn đề của vinh quang vĩnh hằng của Danh Đức Chúa Trời trong vũ trụ này. Đó là trách nhiệm của Ngài. Quyền làm con là trách nhiệm, và Ngài đã tiếp lấy trách nhiệm đó trong dạng con người, không phải trong thần tính suông, dưới hình thức con người. Thật là một vấn đề đã được tham gia trong thập giá của Ngài là dường nào!
7. Trận chiến vũ trụ trên Danh:
Điều đó giải thích rất nhiều. Bạn nhìn thấy cuộc chiến vũ trụ trong thập giá. Vâng, bạn có nhìn thấy từ khi sinh ra, Ngài bị Herod săn đuổi, hắn chuẩn bị sẵn sàng để tàn sát mỗi cậu bé sơ sinh để tìm thấy đứa con đó, và tất cả các thông qua cuộc sống của Ngài, thế lực tà ác luôn làm việc đằng sau loài người. Thất thường xuyên dường nào, người ta nói rằng họ đã nhặt đá để ném vào Ngài (Giăng 8:59 và 10:31). "Họ ... kéo Ngài đến chỗ hẳm trên núi mà họ đã xây thành, để quăng nhào Ngài xuống" (Lu-ca 4:29). Họ đến nắm lấy Ngài và Ngài nói, "Các ngươi thuộc về cha của các người, là ma quỷ ... Hắn là một kẻ giết người ngay từ đầu" (John 8:44). Tại sao có sự chuyển động của các lực lượng vô hình này qua loài người? Tại sao có thập giá? Không phải chỉ vì người này đã dạy những điều mà họ đã không đồng ý. Ồ không, có là một hậu cảnh nham hiểm đối với tất cả, nó là một trận chiến vũ trụ. Kinh Thánh có thể được tập hợp lại với nhau để cho thấy rằng vấn đề này là một vấn đề thuộc linh. Toàn bộ các lĩnh vực của các nhà thông minh tà ác  quan ngại cách sâu sắc về vấn đề này, nếu có thể thì dập Đấng này trước khi Ngài mang vấn đề đến chỗ thông suốt. Đó là một trận chiến.
8. Xuất Phát:
"Vậy nên Đức Chúa Trời tôn cao Ngài, và đã ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh". Có xuất phát nầy. Ngài đã biện minh cho Danh, Ngài đã thiết lập danh tiếng của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta có thể nói, Đức Chúa Trời qua Giêsu Kitô đã được chứng minh đúng sự thật, là Đấng Cứu Độ, Chúa, Đấng gìn giữ, như tất cả những gì trong nhiều khía cạnh của Danh Ngài có ngụ ý". Danh của Ngài gồm nhiều mặt, tất cả bao gồm trong một Danh, và nhờ Giêsu Kitô, tôi biết rằng Danh của Ngài là đúng. Chúng ta không có thể chưa cạn kiệt, chúng ta có thể có nhiều điều để tìm hiểu về Danh và nhiều điều để bước vào, nhưng chắc chắn chúng ta có nền tảng. Làm thế nào chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đúng sự thật Danh Ngài và danh tiếng của Ngài đứng không xấu hổ? Chúng ta biết thông qua Giêsu Kitô. Ngài đã được nên Danh tốt cho chúng ta. Chúng ta biết trận chiến diễn ra, nhưng chúng ta phải biết rằng Danh đó là chiến thắng, và biết nó nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Vâng, Ngài đã tiếp lấy trách nhiệm về Danh. Vấn đề to lớn của Danh tham gia trong thập giá của Ngài, có trận chiến vĩ đại trong vũ trụ xoáy Ngài khi bị đóng đinh.Và sau đó là vấn đề mà Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, đặt Ngài ở bên tay hữu của Ngài, ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh, và từ ngữ nhỏ bé, "Vậy nên" là lời giải thích. "Vậy nên Đức Chúa Trời tôn cao Ngài" vì Ngài đã chiến đấu cho vấn đề của Danh. Ô, hãy suy nghĩ về tất cả các tác động của Danh Giê-hô-va Elohim dựa trên một con người. Một gánh nặng dường nào! Tôi không thể tiếp lấy điều đó, bạn không có thể tiếp lấy nó, hoàn toàn chúng ta không thể tiếp lấy được, chúng ta không thể đứng cho nó trong một giờ của cuộc sống chúng ta.

Sự biện minh cho Danh của Đức Chúa Trời và tất cả các ý nghĩa hàm ngụ của Danh lớn lao đó của Chúa trong tất cả các khía cạnh và ý nghĩa của nó dựa trên một người, Người này, chính người nầy. Và Ngài đã lao xuống cùng với Danh đó vào sâu trong địa ngục, chiến thắng với Danh đó ở đó, mang nó trở lên trong chiến thắng lên ngôi của Đức Chúa Cha. "Chúa Giêsu, Danh cao hơn tất cả", trong mỗi lĩnh vực. "Vậy nên ...Đức Chúa Trời ... đã ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh". Đức Chúa Trời giao thác chính mình Ngài cho Con của Ngài, Người Christ Giêsu, giao thác Danh tiếng, quyền hạn, quyền lực của Ngài, và chúng ta xem Ngài, cách say mê, chúng ta chờ xem Ngài cách chặt chẽ, để thấy làm thế nào Ngài sẽ mang Danh đó. Hãy nhìn vào toàn bộ danh sách các Danh của Chúa:

Elohim -Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc của Giao Ước
Đức Giê-hô-va – Đấng Tự cung cấp đầy đủ đời đời và Đấng Thánh
El Shaddai -Đức Chúa Trời toàn túc
El Elion -Đức Chúa Trời tối cao, sở chủ hữu của trờivà trái đất xuất sắc
Adonai – Chủ, Chúa, Chồng
El olen -Đức Chúa Trời không thể thăm dò
Eloah -Đức Chúa Trời đáng tôn thờ

Và sau đó tất cả các hợp danh của Đức Giê-hô-va:
Đức Giê-hô-va Sabaoth – Chúa các cơ binh
Đức Giê-hô-va Jireh – Chúa Đấng cung cấp
Đức Giê-hô-va Rophi - Chúa Đấng Chữa Lành
Đức Giê-hô-va Nissi – Chúa Đấng khải hoàn
Đức Giê-hô-va Shalom – Chúa của sự bình an
Đức Giê-hô-va Tsidkenu - Chúa Sự công bình của chúng ta
Đức Giê-hô-va Shammah - Chúa ở đó

Còn có nhiều hơn, và bạn có thể theo dõi mỗi một Danh nầy trong Giêsu Kitô. Có phải Ngài là Đấng Chữa Lành, Chúa khải hoàn, Chúa Đấng cung cấp không? Ô có, và Ngài là Chúa các cơ binh, Giêsu, Giê-hô-va Đấng Cứu Thế. Có chép rằng "Ngươi đặt Danh là Giêsu" (Ma-thi-ơ 1:21). Chúng ta thấy cơ nghiệp to lớn, chúng ta thấy trách nhiệm, chúng ta thấy chiến thắng to lớn. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thấy cơ nghiệp của chúng ta trong Ngài khi chúng ta chiêm ngưỡng điều khôn tả tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong việc tiếp lấy Danh nầy mà  bên cạnh đó không có ai khác và chứng minh rằng không có ai khác, tiếp lấy Danh này-- mà là Danh dầy đủ tất cả- và chứng minh rằng Ngài là đầy đủ tất cả-, có thể làm tất cả mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta; tiếp lấy Danh nầy và bày tỏ rằng ngai vàng của Ngài, không có thể và sẽ không được một Đức Chúa Trời nào khác chia sẻ; tiếp lấy Danh nầy trong thẩm quyền và quyền thế của nó, và chứng minh rằng nó là như vậy.
Ô, bạn muốn bắt đầu đọc sách Công Vụ tại giờ nầy! "Trong Danh của Ngài", "thông qua đức tin trong Danh của Ngài"; ​​tất cả mọi thứ ở trong Danh - và nó đang xảy ra, nó đang làm việc. Ngài đang chứng minh rằng thông qua thập giá Danh đó đã được biện minh và thành lập. Sách Công Vụ là một cuốn sách của bằng chứng, của sự biện minh về Danh. Sách Công Vụ không dừng lại với việc đặt bút Luke, nó đã không kết thúc với chương 28 của hồ sơ đó. Một trong những điều được bày tỏ cho học giả Kinh Thánh đơn giản nhất là --nó là một câu chuyện dở dang. Nó phá vỡ và có rất nhiều điều bạn muốn biết. Bạn được để lại với bất kỳ số lượng câu hỏi khi bạn đọc những câu cuối cùng Công vụ 28. Điều gì đã xảy ra ở đây, những gì đã xảy ra cho người đó? Luke đã không hoàn thành câu chuyện. Ông đáng phải sống cho đến ngày hôm nay để viết câu chuyện đầy đủ về các công trình mà Giêsu đã bắt đầu làm. Đó là sự tiếp nối trong đức hạnh của Danh Đức Chúa Trời, đã được biện minh là đúng, sự chứng minh của nó, sự tác thành của nó.
T.A.Sparks