Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

CHÚA HAI LẦN HIỆN ĐẾN


Nhân dịp mùa lễ hội Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2013 và năm mới 2014, chúng ta nên suy gẫm hai lần Chúa hiện đến thế giới nầy. Kinh thánh sách Hê-bơ-rơ 9:26,28 chép, “Nhưng hiện nay đến kỳ kết cuộc các đời Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng chính mình làm sinh tế để cất bỏ tội lỗi đi. .. cũng vậy, Đấng Christ, vì đã dâng mình một lần đủ cả để gánh các tội lỗi của nhiều người, thì sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải vì tội lỗi nữa, bèn để cứu rỗi kẻ trông đợi Ngài”.


1. Chiên Con và Sư Tử:
    Chúa đến lần thứ nhất trong phong cách hiền lành, yếu đuối, bị giới hạn trong nhân tính. Sứ đồ Giăng mô tả Ngài là Chiên Con. “Sáng ngày sau Giăng thấy Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế giới đi!” (Giăng 1:29). Nhưng Ngài sẽ trở lại địa cầu lần thứ hai, mà tiên tri Giô-ên miêu tả Ngài như Sư Tử gầm thét. “Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn; Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem; các từng trời và đất đều rúng động” (Giô-ên 3:16). Khải thị 5:5 cũng chép , “Một trong các trưởng lão bèn nói với tôi rằng: “Chớ khóc; kìa, Sư Tử thuộc chi phái Giu-đa, Cội gốc của Đa-vít, đã đắc thắng để mở sách và tháo bảy ấn ấy.” Chúa sẽ hiện đến lần nữa như Sư Tử gầm thét.

2. Con Đỏ Nằm Trong Máng Cỏ Và Con Người Ngồi Trên Đám Mây:
    Ngôi Lời hoá thân thành xác thịt. Đức Chúa Trời toàn năng trở thành con đỏ yếu ớt nằm trong máng cỏ. “Nầy là dấu hiệu cho các ngươi: các ngươi sẽ gặp một con đỏ bọc khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2;12)- Phao-lô nói đó là “Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt” (1 Ti-mô-thê 3:16).—“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta” và con trẻ ấy đã “được xưng là Đức Chúa Trời Quyền năng” (Ê-sai 9:6). Nhưng ngày kia, Ngài sẽ là Con Người Vinh quang, hùng dũng cỡi mây trời đến thế giới nầy lần thứ hai. Đa-ni-ên 7:13-14 chép về viễn tượng vinh hiển nầy như sau, “Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài.  Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá”. Các bạn đang kỷ niệm Chúa là con đỏ nằm trong máng cỏ, các bạn hãy ngước mắt nhìn đến viễn cảnh nầy trong sự chờ mong cầu khẩn.

3.Đấng Chăn Chiên Hiền lành Và Đấng Chăn Chiên Trưởng:
   Ma-thi-ơ 9:36 chép, “Khi Ngài thấy quần chúng thì động lòng thương xót, vì họ khốn khổ, tan tác như chiên không người chăn”. Chúa đã chăn nuôi dân Israel vào thời đó vì Ngài có nói về mình, “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình” (Giăng 10:10). Xa-cha-ri 13:7 cũng nói trước về sự chết của Ngài như Đấng Chăn hiền lành, phó mình vì bầy chiên, “Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của Ta, và nghịch cùng người làm bạn hữu Ta; hãy đánh kẻ chăn, cho những chiên tản lạc; và Ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ”.  Chúa Jêsus là Đấng Chăn Chiên và là Bạn Hữu đồng đẵng của Đức Chúa Trời. Ba câu Kinh thánh trên đây nói về sự hiện đến lần thứ nhất của Ngài- Đấng Chăn Chiên hiền lành. Ngài sẽ còn hiện ra lần thứ hai với tư cách Đấng Chăn Chiên trưởng, để xét công và ban thưởng cho các người chăn bầy trong Hội Thánh chung hôm nay. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về sự hiện ra lần thứ hai của Ngài như sau, “Khi Đấng Chăn Chiên trưởng hiện ra, thì anh em sẽ nhận được mão miện vinh hiển chẳng hề tàn héo” (1 Phi-e-rơ 5:4). Đang khi dự lễ hội mừng sự ra đời của Đấng Chăn hiền lành, bạn có thức canh về sự quang lâm của Đấng Chăn Chiên trưởng chăng?

4. Hòn Đá Bị Loại Bỏ Và Hòn Đá Nghiền Tán:
   Chúng ta hãy so sánh hai câu Kinh thánh tương phản nầy. Thi thiên 118:22 “Hòn đá mà các thợ xây loại ra, đã trở nên đá đầu góc nhà”. Và Đa-ni-ên 2:34-35 “…  cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay người đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, và làm cho tan nát”..
   Xa-cha-ri 11:4 và Mác 14:53 chép, “Chỉ trong một tháng Ta (Chúa Jêsus) diệt mất ba kẻ chăn; vì linh hồn ta đã nhàm chúng nó, và linh hồn chúng nó cũng chán Ta”- “Chúng giải Jêsus đến thầy tế lễ thượng phẩm, có hết thảy các thầy tế lễ cả, các trưởng lão, và các văn sĩ cùng nhóm lại”. Tập đoàn bộ ba chăn dân của Chúa vào thời đó là các thầy tế lễ cả, các trưởng lão, và các văn sĩ (thầy thông giáo) đã loại trừ Chúa Jêsus. Họ là các kiến trúc sư xây dựng nhà Đức Chúa Trời, đã loại bỏ hòn đá góc nhà là Chúa và tìm cách giết Ngài đi. Nhưng rồi đây, không bao lâu Chúa sẽ tái lâm như hòn đá nghiền tán, đập nát nền văn minh của thế giới nầy, để thành lập vương quốc vững bền trường tồn của Ngài. Chính Ngài có nói, “còn hễ đá ấy rơi nhằm ai, thì sẽ làm cho nấy tan ra như bụi” (Ma-thi-ơ 21:44 b).
   Có một lời hát :
“ Vua quang lâm như “đá” đập ghê thay,
Muôn dân hôm nay nát vụn ngay;
“Đá” tràn lan như “núi” trong thiên hạ,
Là vương quốc tân hưng, hoàng gia”.

5. Vua dân Do-thái Và Vua Của Các Vua:
   Sau khi Chúa Jêsus được sinh ra, các nhà thông thái từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi rằng “"Vua dân Do-thái mới sanh ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông phương, nên đến để thờ lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 2:2). Đó là lời nói chân thành của những người tìm kiếm Chúa. Còn khi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, tổng đốc La mã là Phi-lát cho đặt một tấm bảng trên đầu cây thập tự với những lời có ý chế giễu, viết bằng ba thứ tiếng Hi lạp, Latinh, Hê-bơ-rơ, “JÊSUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.” (Giăng 19:19-20). Khi hiện đến lần thứ nhất, loài người chế giễu Ngài là Vua dân Do thái. Rồi đây khi hiện ra lần thứ hai, Chúa Jêsus thực sự là Vua các vua. Kinh thánh chép, “Trên áo và trên đùi Ngài có danh đề: VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải thị 19:16).  Trong kỳ lễ hội nầy, chúng ta đã cảm tạ, tung hô Vua giáng trần của chúng ta. Gần hết dân chúng địa cầu cũng mừng Lễ Giáng Sanh nầy, nhưng họ không nhìn nhận vương quyền của Ngài. Ngày kia họ sẽ đấm ngực mình và khóc lóc, run sợ khi nhìn thấy Vua các vua cỡi mây trời mà hiện xuống.

 Thưa các bạn,
    Lễ hội mừng Chúa giáng sanh năm 2013 đang khép lại. Tôi muốn nhắc nhở các bạn hãy hướng tầm mắt mình lên trời cao, đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì Vua chúng ta sắp sửa hiện đến. Với Hội Thánh, Ngài sẽ hiện đến như Tân Lang yêu quí, vì Ma-thi-ơ 25:6 có chép “Đến nửa đêm có tiếng kêu rằng: 'Kìa, Tân Lang đến”.

  Với dân Israel, sách Lê-vi-ký 16:17-19 chép về việc thầy Thượng Tế vào nới chí thánh chuộc tội trong đó, rồi ông sẽ trở ra bàn thờ bằng đồng, “Khi thầy tế lễ vào đặng làm lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội mạc; vậy, người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình, và cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên. Đoạn, người ra, đi đến bàn thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng làm lễ chuộc tội cho bàn thờ; người lấy huyết con bò tơ đực và con dê đực, bôi chung quanh những sừng của bàn thờ. Rồi dùng ngón tay rảy huyết bảy lần trên bàn thờ, làm cho bàn thờ nên sạch và thánh, vì cớ những sự ô uế của dân Y-sơ-ra-ên”. Thượng Tế Jêsus đã vào nơi chí thánh trên trời gần 2000 năm rồi, Ngài sẽ trở ra bàn thờ bằng đồng, là cổ thành Jerusalem và chuộc tội nó. Đó là lúc Chúa Jêsus  sẽ hiện đến tại Jerusalem ngày nay. Các bạn hãy nhớ rằng từ hai ngàn năm trước, những thánh đồ kỉnh kiền đã trông đợi sự cừu chuộc Jerusalem rồi- Thánh Kinh sách Lu-ca 2:38 chép, “Chính giờ ấy bà (An-ne) cũng lên đó, khen tạ Đức Chúa Trời, và nói chuyện về Ngài với mọi người trông đợi sự cứu chuộc Giê-ru-sa-lem”.
   
     Với các dân, các nước ngoại đạo, sứ đồ Giăng chép, “Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men” (Khải thị 1:7). Chính Ngài cũng  phán hứa trước, “Bấy giờ điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi chi phái dưới đất sẽ đấm ngực than khóc, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến” (Ma-thi-ơ 24:30).

     Các bạn ơi, Chúa đã hiện đến lần thứ nhất  đã hơn 2013 năm và chúng ta vừa ăn mừng lễ hội Mừng Chúa hiện đến rồi. Ngày sắp hiện ra lần thứ hai đấy. Bạn hãy thức canh và cầu nguyện. Chính Chúa có dặn chúng ta, “Vậy, hãy giữ lấy mình, e rằng sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng của đời sống nầy làm luỵ cho lòng các ngươi, và ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới rập chăng;  vì ngày đó sẽ đến trên mọi người ở khắp mặt đất cũng như vậy.  Vậy, lúc nào các ngươi cũng hãy thức canh và cầu nguyện, hầu cho ngươi đủ sức để thoát khỏi mọi điều phải xảy đến ấy và đứng nổi trước mặt Con người.” (Lu-ca 21:34-36). Nào ai biết năm nào Chúa hiện đến? Vậy chúng ta hãy tỉnh thức. Amen.

“Khi xưa Vua lâm thế thật khiêm ti,
Nhân gian khinh chê, ghét Ngài thay;
Thế rồi đây Vua đến trên mây trời,
Lập vuơng quốc quang vinh, quyền oai”.

Minh Khải -24-12-2013