Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

ĐƯỜNG ĐẾN SI-ÔN-Thi thiên 84: 5-7, 11-
Nhắm Si-ôn đường ta đi tới,
Sức lực thần thượng cứ gia tăng,
Trũng khóc than hóa nên mạch nước,
Mưa Linh từ trời đổ nhiều lần.

Đường đi có tối tăm phủ bóng,
Mặt trời công nghĩa rọi sáng hoài,
Cừu địch hung tàn luôn cản lối,
Có Khiên Che bảo vệ hằng ngày.

Thiên lộ ân điển ban dư dật,
Đủ cho mọi nhu yếu hôm nay,
Si-ôn đich nhắm ta sẽ đến,
Sống trong vinh quang Chúa lâu dài.
Khuyết Danh