Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

ĐÁNH GIÁ CÁC VUA CỰU ƯỚC -77 Vua Na-đáp con trai Giê-rô-bô-am I
Na đáp lên ngôi kế nghiệp cha mình là Giệ-rô-bô-am. Ông cai trị 2 năm trong bắc quốc Israel.
“Vào năm thứ hai đời trị vì của A-sa, vua Giu-đa, thì Na-đáp,con trai Giê-rô-bô-am, lên ngôi vua Y-sơ-ra-ên và trị vì trên Y-sơ-ra-ên hai năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của tổ phụ mình, phạm tội mà Giê-rô-bô-am đã phạm và khiến cho Y-sơ-ra-ên cũng phạm tội nữa.  Ba-ê-sa, con trai A-hi-gia, thuộc nhà Y-sa-ca, mưu phản vua.Trong lúc Na-đáp và cả Y-sơ-ra-ên vây Ghi-bê-thôn, vốn thuộc về dân Phi-li-tin,thì Ba-ê-sa giết vua tại đó.  Vào năm thứ ba đời A-sa, vua Giu-đa, thì Ba-ê-sa giết Na-đáp và chiếm ngôi vua.  Vừa lên ngôi, Ba-ê-sa giết hết mọi người thuộc về Giê-rô-bô-am, không để một ai sống sót cho đến khi đã tận diệt nhà Giê-rô-bô-am, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua A-hi-gia, đầy tớ Ngài ở Si-lô;  vì tội lỗi Giê-rô-bô-am đã phạm, làm cho Y-sơ-ra-ên cũng phạm tội và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.   Các việc khác của Na-đáp và những gì vua đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên” (1 Các vua 15:25-31).
Tiên tri Giê rê mi, tác giả hai sách Các Vua có lời đánh giá về vua Na đáp như sau:
“Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của tổ phụ mình, phạm tội mà Giê-rô-bô-am đã phạm và khiến cho Y-sơ-ra-ên cũng phạm tội nữa”.
Cha nào con nấy—Y-sác cũng phạm tội nói dối phân nửa như cha mình là Áp-ra-ham. Na đáp cũng bắt chước theo đường lối của cha mình, Giê rô-bô-am, là thờ phượng hai con bò bằng vàng tại Bê tên và Đan. Tội lỗi Giê-rô-bô-am đã phạm, làm cho Y-sơ-ra-ên cũng phạm tội và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên .
Tổ phụ chúng ta đã phụng thờ nữ vương thiên đàng trong Babylon, đã sống theo lề thói đảng Nicola, đã pha trộn lời loài người vào lời kinh thánh—bạn có sống theo cách cư xử hư không của tổ phụ mình chăng như vậy chăng??
Xin Chúa cứu chúng ta thoát khỏi “lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại” (1 Phiero 1:18).