Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Thánh Kinh Giải Đáp -3


Phân Biệt Paradise Hades và Gehenna

Hỏi: Thưa ông, tôi là sinh viên Trường Kinh thánh trên mạng.Tôi không hiểu rõ và phân biệt được các nơi là paradise, âm phủ, địa ngục, hồ lửa. Xin ông giải thích giùm.


Đáp:
Đây là một vấn đề lớn trong Kinh thánh. Địa ngục và hồ lửa là hai danh từ đồng nghĩa. Chỉ có ba nơi chúng ta nên phân biệt là: paradise (lạc viên), âm phủ (hades) và địa ngục (gehenna) hay hồ lủa. Theo tiêng Hi lap đó là paradise, hades và gehenna.

1.Paradise: Lạc viên
Paradise là lạc viên, vườn vui vẻ. Theo lời Chúa Jêsus trong Lu ca 16:23-26 và 23:43, lạc viên là chỗ an nghỉ thoải mái cho Áp-ra-ham và các tín đồ sau khi chết. “ Xảy người nghèo nàn ấy chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và chôn. Ở nơi Âm phủ người bị thống khổ, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: “Áp-ra-ham cha ơi, xin thương xót tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị thống khổ trong ngọn lửa nầy quá đỗi”.

Trong 2 Cô-rinh-tô 12:4 Phao-lô đã được vào đó, nghe những lời không thể nói ra được. Bản Nhận chánh dịch sai là, “được cất lên lạc viên”, làm cho dân Chúa có cảm tưởng paradise nầy ở trên trời, như nhiều giáo sư Kinh thánh lập luận như vậy. Câu nầy chỉ nên dịch là, “ông đã đuợc đem vào paradise”. Vì theo Lời Phi-e-rơ vào ngày lễ Ngũ tuần, Đa-vit không thăng thiên lên trời (Công. 2:34). Cho nên sau khi sống lại, Chúa Jêsus đã không đem lạc viên lên thiên đàng như nhiều người tin. Ngày nay tín đồ qua đời vẫn cứ  vào lạc viên. Lu-ca 16: 22 còn gọi paradise nầy là “lòng Áp-ra-ham”.

Khải thị 2:7 nói , “Kẻ đắc thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Lạc viên của Đức Chúa Trời”. Paradise nầy là khu vực vui hưởng của những nguời đắc thắng trên thiên đàng, trong thiên hi niên khác với Paradise của Lu-ca 16. Theo Ma-thi-ơ 13:43, paradise trên thiên đàng là vương quốc của Cha, Khi ấy những người công nghĩa sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha họ’. Cư dân khu vực đó là dân đắc thắng. Họ chói sáng như mặt trời, như các ngôi sao sáng đời đời mãi mãi. Họ từ trời xuống trái đất, đồng cai trị trong vương quốc với Đấng Christ. Khải thì 2:26-27 chép, “Kẻ đắc thắng và giữ công việc Ta đến cùng, Ta sẽ ban cho quyền bính trên các dân, người sẽ chăn họ bằng cây gậy sắt, đập tan họ như khí mạnh của thợ gốm, cũng như Ta đã nhận nơi Cha Ta vậy


2. Hades—Âm phủ
Lu-ca 16:23 nói người nhà giàu vô tín vào âm phủ sau khi chết, “Người giàu cũng chết và chôn. Ở nơi Âm phủ người bị thống khổ, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ trong lòng người”. Ma-thi-ơ 11:23 nói, “Còn ngươi, ớ Ca-bê-na-um, ngươi há sẽ được nhắc lên đến tận trời ư? Ngươi ắt phải hạ xuống tới Âm phủ!”   .
Hades có thể được dịch là âm phủ, là ngục tạm giam cho người vô tín kể từ thời A-đam cho đến cuối thiên hi niên. Hades là chính sheol trong Kinh Cựu ước. Sáng thế ký 37:35 và Thi thiên 6:5 chép, “Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa; Nơi Âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?”. Đa vít nói ông sẽ xuống âm phủ, vì lạc viên cũng nằm trong khu vục đó. Đa-vít vào lạc viên, gần khu vực âm phủ.

Theo Luca 16:22-23 và Ma-thi-ơ 12:40 nói âm phủ và lạc viên đều nằm trong lòng trái đất. Có một vực sâu phân cách hai khu vục đó. Dân trong hai nơi đó có thể nhìn thấy nhau và nghe tiếng những người mình đã quen khi trước, nhưng không thể qua lại và giao thông với nhau.

Vực sâu là nơi ở của các quỉ. Lu ca 8:30, 31 chép, “Jêsus bèn hỏi người rằng: “Mầy tên gì?” Thưa rằng: “Đạo quân;” vì nhiều quỉ đã ám vào người.  Chúng nó nài xin Ngài đừng khiến mình xuống vực sâu”. Xem thêm 2 Phi-e-rơ 2:4. Sau khi chết Chúa Jêsus có vào: (1) lạc viên, mang theo người ăn cướp đã tin Ngài (Lu ca 23:43)- (2) âm phủ (Công vụ 2:24 và 27 chép, “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, Cũng chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu”, - và (3) vực sâu , Rô-ma 10:7, rồi Ngài mới sống lại- “hay là: 'Ai sẽ xuống vực sâu?'" (ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lên.)”. Vực sâu luôn luôn ám chỉ miền của sự chết và là quyền sự tối tăm của sa-tan,;là phần thấp của trái đất- “há chẳng phải có nghĩa là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp dưới đất sao”(Ê-phê-sô 4:9). Sau khi chịu chết, Đấng Christ đã xuống đó. Ngài chinh phục các quỉ và từ đó Ngài đã thăng lên trong sự phục sinh. Theo 1 Phi-e-rơ 3:19, “Cũng nhờ linh ấy mà Ngài đi rao giảng cho các linh bị tù”. Chúa Jêsus công bố sự đắc thắng của Ngài trên các thiên sứ ác, đang bị cầm tù trong vực sâu đó. 2 Phi-e-rơ 2:4 và Giu đe 6 nói đó là tartarus, các hầm tối và sâu, nơi giam cầm các thiên sứ sa ngã.

Âm phủ (hades) chứa dân vô tín kể từ thời A-đam đến cuối thiên hi niên. Ha-ba-cúc 2:5 nói Âm phủ không bao giờ đầy và quá tải.- “mở rộng lòng ham mê nó như Âm phủ, như sự chết chẳng được no chán”.

3. Gehenna-Địa ngục ( hồ lửa)
Gehenna là “thung lũng của Henna” tương đương chữ Hê-bơ-rơ Ge Hinnom, thung lũng của Hinnom. Cũng được gọi là Tophet hay Topheth (Vua 23:10, Ê-sai 30:33, Giê. 19:13). Đó là một thung lũng sâu, có khe suối Kết-rôn, về phía đông Giê-ru-sa-lem và là nơi đổ rác của thành phố. Nơi đó mọi loại đồ nhơ nhớp và thi thể của các phạm nhân đã được ném vào để đốt cháy. Vì cớ lửa ở đó cháy liên tục, nó trở nên biểu hiệu của chỗ hình phạt đời đời, là hồ lửa (Khải. 20:15). Chữ Gehenna nầy cũng được dùng ở Mathiơ 5:29-30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Mác 9:43,34,47; Lu ca 12:5 và Gia cơ 3:6.

 Có thể dịch Gehenna là địa ngục. Kinh Tân uớc có nhiều cách diễn tả Géhenna nầy:
-         Mathiơ 5:22 nói là lửa géhenna ,“Song ta nói cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình, thì khó tránh khỏi cuộc xét đoán; ai nhiếc anh em mình rằng: 'Đồ khờ,' thì khó tránh khỏi bị công hội xử; còn ai nhiếc anh em mình rằng: 'Đồ ngu,' thì khó tránh khỏi lửa địa ngục (gehenna)”

-         Mathiơ 5:30 nói là géhenna, “Lại nếu tay hữu gây cho ngươi vấp phạm, thì hãy chặt nó mà liệng đi; vì lấy làm có ích cho ngươi thà hư mất một chi thể, chớ chẳng thà cả thân thể bị quăng vào địa ngục ( gehenna)”.

-         Mathiơ 13:41,42 nói là lò lửa , “Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài cào khỏi nước Ngài mọi cớ vấp phạm và những kẻ làm ác,  mà quăng vào lò lửa; tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng”.

-         Mathiơ 25:41 nói là lửa đời đời, “Đoạn, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: 'Ớ kẻ bị nguyền rủa, hãy lìa khỏi ta mà vào lửa đời đời, là nơi đã sắm sẵn cho ma quỉ cùng các sứ giả nó”.

-         Mathiơ 25:46 nói là sự hình phạt đời đời, “Rồi những kẻ nầy sẽ vào sự hình phạt đời đời, còn những người công nghĩa sẽ vào sự sống đời đời."

-         Khải 4:6 nói là biển thuỷ tinh, hay biển pha lê, “Trước ngai dường có biển pha ly giống như thuỷ tinh”.

-         Khải 15:2 là biển thuỷ tinh, “Tôi đã thấy hình như biển pha ly lộn với lửa, cũng thấy những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số mục của tên nó, đứng bên biển pha ly đó mà cầm đàn cầm của Đức Chúa Trời”.

-         Khải 21:8 nói là hồ cháy bằng lửa, “Còn những kẻ nhát sợ, kẻ chẳng tin, kẻ gớm ghê, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ tà thuật, kẻ thờ hình tượng, và mọi kẻ nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ cháy bằng lửa và lưu hoàng, ấy là sự chết thứ hai.”
    Mathiơ 8:12 nói những tôi tớ bất trung của Chúa bị quăng ra nơi tối tăm ở ngoài có khóc lóc nghiến răng, khác với việc quăng dân vô tín vào lò lửa, hay vào hồ lửa, cũng có khóc lóc nghiến răng. Khải thị 14:10-11 nói dân vô tín “sẽ bị thống khổ trong lửa và lưu hoàng ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.  Khói của sự thống khổ chúng bay lên đời đời vô cùng”. Còn tín đồ chỉ bị sửa trị trong chỗ tối tăm ở ngoài trong một thời gian hạn chế nào đó vì họ không được vào vương quốc ngàn năm.

   Chúng ta xem Khải thị 20:10-15, “Còn ma quỉ là đứa đã lừa dối chúng thì bị quăng xuống hồ lửa lưu hoàng, trong đó cũng có con thú và tiên tri giả. Chúng nó sẽ bị thống khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng. Đoạn, tôi có thấy một ngai lớn và trắng cùng Đấng ngự ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết bị xét đoán tuỳ công việc của họ, cứ như đều đã ghi trong những sách ấy.  Biển giao lại những kẻ chết trong nó, Chết và Âm phủ cũng giao lại kẻ chết trong nó, chúng đều bị xét đoán mỗi người theo công việc của họ.  Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.  Nếu có ai không được ghi vào sách sự sống thì bị quăng xuống hồ lửa”.

  Trong Khải thị 15:2-4  trên đây chép, “Tôi có thấy hình như biển pha ly lộn với lửa, cũng thấy những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số mục của tên nó, đứng bên biển pha ly đó mà cầm đàn cầm của Đức Chúa Trời.  Chúng hát bài ca Môi-se, là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng:“Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, Công việc Chúa lớn lao thay, lạ lùng thay!Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công nghĩa và chân thật Lạy Chúa, ai dám không kính sợ tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ một mình Ngài là thánh, Mọi dân đều sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, Vì các sự phán đoán công nghĩa của Ngài đã được tỏ ra.

Xưa kia Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đứng trên bờ Biển Đỏ nhìn xem xác quân thù là quân quan Pha-ra-ôn trôi lềnh bềnh trên mặt biển mà hát bài ca Môi-se. Sau nầy, đoàn người đắc thắng sẽ đứng trên mặt biển thuỷ tinh, biển lửa, hát bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con, khi họ nhìn thấy quân thù họ là bè lũ Antichrist chìm dưới đáy biển thuỷ tinh ấy. Ha-lê-lu-gia!

   Vì những nguời vô tín mà đã chết chìm trong biển, linh hồn họ cũng được gom vào âm phủ với dân trong hades đó, nên những kẻ mà biển giao lại để ra ứng hầu trước ngai lớn và trắng không phải là loài người vô tín, mà chúng có thể là các uế linh, các quỉ nhỏ (Mathiơ 8:31,32; 12:43). Chúng từ biển mà lên, vì vực sâu chỗ ở của chúng, ở dưới biển. Điều nầy có thể chỉ tỏ rằng các quỉ nhỏ hôm nay sẽ bị xét xử tại ngai lớn và trắng chung với nhân loại vô tín sau thiên hi niên. Âm phủ chuyển bị cáo nhân loại ra  toà xét xử, biển thì giao các quỉ.

   Hồ lửa là thùng rác cho cả vũ trụ. Mọi điều tiêu cực bao gồm sự chết, hades, sẽ được ném vào hồ lửa. Chúa dẹp bỏ ngục tam giam là hades, và tội nhân phải chung thân khổ sai trong hồ lửa đến đời đời.


Minh Khải. 03-12-2013