Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

CỐ VẤN AN NINH CỦA VUA DAVID-


A-hi-tô-phe, người ở thành Ghi-lô là mưu sĩ, tức là cố vấn an ninh quốc phòng của vua David.

Theo các câu 2 Samuel 16:13, 11:3; 23:34, 39, thì A-hi-tô-phe là bố của Ê-li-am, mà Ê-li-am là bố của Bát-sê-ba. Nàng là vợ của U-ri., người Hê-tít. Cả nhà A-hi-tô phe đều phục vụ David, vì Ê-li-am và U-ri là hai dõng sĩ, hai bộ tướng của David.


Tác giả sách Samuel nhận xét về tài năng mưu trí của A-hi-tô-phe như sau, “Vả, trong lúc đó, người ta coi mưu của A-hi-tô-phe như lời phán của chính Đức Chúa Trời. Giá trị các mưu của A-hi-tô-phe, hoặc đối cùng Đa-vít, hoặc đối cùng Áp-sa-lôm, đều là như vậy”(2 Sa. 16:23).. David cũng nói như vậy về A-hi-tô-phe cùng Hu-sai, một người bạn khác rằng “Nếu ngươi đến cùng ta, tất ngươi sẽ làm khó nhọc cho ta.  Nhưng nếu ngươi trở về thành, và nói cùng Áp-sa-lôm rằng: Ôi vua! Tôi là kẻ tôi tớ vua. Thuở trước tôi đã phục sự vua cha thể nào, bây giờ tôi sẽ phục sự vua thể ấy, - vậy ngươi sẽ vì ta làm bại mưu chước của A-hi-tô-phe” (2 Sa. 15:33-34).. Cho nên khi trốn đến núi Ô-liu, David cầu xin cùng Chúa lời cầu nguyện hệ trọng nầy, “Ôi, Đức Giê-hô-va! Xin làm cho những mưu chước của A-hi-tô-phe ra ngu dại” (2 Sa 15:31).
David mất ngai vàng và chạy loạn vì Đức Chúa Trời trừng phạt ông về tội sát nhân đối với U-ri và tội ngoại tình với Bát-sê-ba. Dầu vậy, tôi tin vì lòng chân thành của ông, khi ông nói cùng thầy tế lễ Xa đốc “Hãy thỉnh hòm của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giao ước và nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán như vầy: Ta không ưa thích ngươi; thế thì, nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt!” (2 Sa. 15:25-26) đã chạm đến trái tim thương xót của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã giải cứu ông. David được phục hồi ngôi vua.

Trong thi thiên 41:9 David cũng đã cầu nguyện khiếu nại Chúa về bạn của ông là A-hi-tô-phe, “Đến đỗi người bạn thân tôi, Mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, Cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi”. Lời nầy cũng dự ngôn về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản Chúa Jesus sau nầy.

A-hi-tô-phe nhận định chính xác về tình cảnh và tâm trạng của David vào đêm chạy loạn. Nếu ông đem quân vây bắt, chắc chắn ông sẽ thành công. Ông sống theo nguyên tắc “mắt đền mắt, răng đền răng” với bạn mình, nhưng sự thương xót của Chúa còn rộng dài trên đời sống David, nên A-hi-tô-phe thất bại và David được an toàn. Chúa không chọn Áp-sa-lôm làm vua thay thế cho David, nên A-hi-tô-phe thất bại là đúng. Bạn có âm mưu hãm hại tôi tớ chọn lựa của Đức Chúa Trời không? Hãy coi chừng!
-
Bạn thân yến ẩm một bàn,
Manh tâm giết bạn minh oan gia đình;
Trả thù hai đứa cháu mình,
Thất cơ treo cổ đáng khinh trên đời.
-
Minh Khải 8-1-2014