Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

BỐN LOÀI VẬT KHÔN NGOAN-
“Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất, Song vốn rất khôn ngoan: Con kiến dầu là loại yếu hèn, Lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ; Con thỏ rừng dầu là loại không sức lực, Đóng cơ sở mình trong hòn đá;  Loài cào cào dầu không có vua chúa, Bay ra có từng đám;  Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được, Vẫn ở trong đền vua” (Châm ngôn 30:24-28).
Có bản Kinh thánh dịch con thỏ rừng là con chồn núi., và con cào cào là châu chấu.-
-
Giô ên 2: 3, 11, “Trước mặt nó, có lửa thiêu nuốt, sau lưng nó, có ngọn lửa cháy tiêu. Lúc trước nó, đất nầy như vườn Ê-đen; khi sau nó, ấy là một đồng vắng hoang vu, và không có chi trốn khỏi nó hết.
“Hình trạng chúng nó như hình trạng ngựa, và chúng nó chạy tới như người cỡi ngựa. Đất run rẩy, trước mặt chúng nó, các từng trời rung rinh, mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại.  Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài; vì trại quân Ngài rất lớn; và những kẻ làm theo mạng lịnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại?” (Giô ên 2:3, 11)
Bốn con vật nhỏ bé nầy được Đấng Tạo Hóa ban cho sự khôn ngoan để xử sự trong cuộc sống. Chúng là bài học và gương sáng cho chúng ta noi theo.
Con người đã sa ngã hư hoại, nên quan năng khôn ngoan thuộc linh bị tiêu hủy gần hết. Thật hổ thẹn lắmthay!

-
Kiến tuy nhỏ siêng năng làm việc,
Dạy con người nên biết thời cơ,
Khôn ngoan tích trử vào kho,
Tránh cơn đói kém co ro đông dài.

Thỏ rừng yếu có tài hiểu thấu,
Trong hốc đá ẩn náu vững an,
Thỏ nầy khôn khéo rõ ràng,
Ta nương cậy Chúa liệu toan cho mình.

Cào cào không có minh quân đó,
Bay rợp đất đáng sợ phải không?
Đất Ai-cập lùa một vòng,
Hùng binh Chúa Thánh đồng công thật lòng.

Thằn lằn người bắt không cần vói,
Con vật hèn lui tới cung đình,
Nơi vua chúa sống thỏa tình,
Bạn ơi, có biết đời mình cao sang?
Minh Khải—6-9-2015