Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

HOÀI NGHI—VUA DAVID ĐÃ KHÔNG HỀ HIỆN HỮU

Image result for photo of the Moabite stone

Nhiều nhà hoài nghi Kinh thánh tuyên bố rằng vua David chỉ là một nhân vật hư cấu suông. Trái ngược với những gì những websites vô thần đang công bố hiện hành, sự hiện hữu của vua David đã được các sự khám phá của Khảo cổ học khẳng định. Tên của vua David đã được ghi khắc vào hai văn kiện có hồi thế kỷ thứ chin T.C., là bia văn Tel Dan và phiến đá Moabite, được đính kèm trong bài nầy. Trang website  Foxnews.com số ra ngày 18-7-2013 tường thuật về một cuộc khám phá khảo cổ, một lần nữa ủng hộ cho sự hiện hữu của vua David và sự đáng tin cậy của văn kiện Kinh thánh. 

Image result for photo of the biblical city shaarayimImage result for photo of the biblical city shaarayim


Trong vùng, nơi vua David ( vua thứ hai của Israel, 1010- 970 T.C.) đã giết Goliath, có một cung điện 10.000 bộ vuông được khám phá. Cung điện nầy được nghĩ là một trong những cung điện của vua David, có niện hiệu đúng vào thời trị vì của ông theo Kinh thánh. Cung điện nầy được tìm thấy trong tình trạng đổ nát, chung với những gì được coi là thành phố Sha’arayim theo Kinh thánh. Kinh thánh chép, sau khi vua David giết Goliath, người Philistines đã chạy trốn khỏi chỗ đó và đã bị Israel giết trên đường chạy đến Sha’arayim (I Sa. 17: 52). Sha’arayim cũng được Kinh thánh đề cập như một trong các thành phố trong sự trị vì của vua David (1 Sử. 4:31). Các nhà hoài nghi đã chế giễu sự khám phá, nói rằng toàn bộ sự việc được căn cứ trên sự kiện không có khúc xương lợn nào được tìm thấy. Tuy nhiên, họ thiếu sót không đề cập các chi tiết quan trọng khác: hàng ngàn khúc xương đã được tìm thấy (không có xương heo nào, vì heo là con vật bị cấm), cũng không có hình chạm trổ bị cấm nào được tìm thấy (là việc  bất thường trong các địa điểm cổ xưa), có các con dấu vua chúa, thông dụng với thời kỳ của vua David, và trên 100 cái bình chứa bằng đất sét, sự khảo cổ  thích ứng với văn kiện Kinh thánh. 


Tôi đã viết cách rộng rãi về điều nầy: có hợp lý chăng khi tin rằng vua David đã giết Goliath trong blog của tôi: Http// discovercreation.org/blog/2013/08/14/biblical-reliability-confirmed-again/. Các nhà hoài nghi đưa ra nhiều tuyên bố sai lầm hạ thấp những bằng cớ hiển nhiên nâng đỡ Kinh thánh. Tôi khuyến khích bạn: hãy đứng vững trên Lời Đức Chúa Trời.

Dave Nutting