Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

CHỨC TẾ LỄ CỦA VUA ĐA-VÍT-1 Sa mu ên 21:1, 4, 6 , “Đa-vít đến thành Nóp, gặp thầy tế lễ A-hi-mê-léc. Bây giờ, ông có gì ăn không? Xin cho tôi năm ổ bánh hay là thức gì ông có thể tìm được.”  Thầy tế lễ nói với Đa-vít: “Tôi không có sẵn bánh thường,chỉ có bánh thánh mà thôi;  Rồi thầy tế lễ trao bánh thánh cho ông, vì ở đó không có bánh gì khác ngoài bánh cung hiến đã được đặt trước mặt Đức Giê-hô-va, mà người ta lấy đi để đặt bánh mới vào trong ngày thay bánh”.
1 Sa 30: “Ông nói với thầy tế lễ A-bia-tha, con của A-hi-mê-léc: “Xin thầy hãy đem ê-phót đến cho tôi.” A-bia-tha đem ê-phót đến cho Đa-vít.  Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Con phải đuổi theo đám quân nầy không? Con sẽ bắt kịp họ không?” Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đuổi theo chúng,chắc chắn con sẽ theo kịp, và giải cứu tất cả những người bị bắt.”

2 Sa 7: 14,15,17-18, “Đa-vít mặc ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức trước mặt Đức Giê-hô-va.  Như thế, Đa-vít cùng toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên rước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va về giữa tiếng reo hò vui mừng và tiếng kèn vang dậy. Vậy, họ đem Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va vào đặt ở giữa lều mà Đa-vít đã dựng sẵn; rồi Đa-vít dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Giê-hô-va.  Khi Đa-vít đã dâng tế lễ thiêu và các tế lễ bình an, thì vua nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân chúng”.
Có một vấn nạn trong lời Chúa đã làm tôi khó hiểu suốt mấy thập niên qua: Tại sao vua Sau-lo tự ý dâng của lễ, tại sao vua Ô xia tự ý xông hương, vì cả hai ông nằm ngoài đoàn thầy tế lễ Cứu ước, thì đều bị Chúa trừng trị, nhưng chúng ta thấy vua Đa vít, cũng không thuộc về ban thầy tế lễ lại ăn bánh thánh, mặc Ê phót, và đứng dâng tế lễ cho Chúa  và không bị Chúa khiển trách?
Trước khi Đa vít ăn bánh thánh, chúng ta thấy thầy tế lễ thượng phẩm có lời từ Chúa hướng dẫn sự chuyển động và nếp sống của các quan xét, như thầy tế lễ Ê lê a sa hướng dẫn Giô suê. Chúa cho Đa vít, sau khi bị vua Sau lơ loại bỏ, thì chức vua của ông được lời Chúa từ tiên tri cung cấp, để hướng dẫn chức tế lễ. Đó là sự chuyển đổi thời đại từ chế độ thần quyền do thầy tế lễ làm trung gian với Chúa sang chế độ vương quyền thần thường có sự yểm trợ của nhà tiên tri. Không có vị vua nào không có một hoặc hai tiên tri giúp đỡ, và vua thì cai trị trên thầy tế lễ và dân thánh của Chúa. Vua không vâng lời tiên tri sẽ thất bại.
Đức Chúa Trời đã xức dầu thánh cho Đa vít làm vua, nhưng Ngài còn muốn ông thực hành làm một thầy tế lễ nữa. Do đó Đa vít dâng tế lễ là không bị trừng phạt- vì qua nếp sống thầy tế lễ, Đa vít sẽ nhận biết được ý muốn của Chúa, và lời hằng sống của Ngài.Thay vì hoàn toàn nhờ tiên tri, Chúa phán dạy trực tiếp cho Đa vít về các bảng vẽ xây dựng đền thờ của Chúa và sơ đồ kế họach xây dựng vương quốc của Chúa giữa vòng dân Israel.
Vua Đa vít nói, “Bấy giờ, Đa-vít trao cho Sa-lô-môn, con trai vua, đồ án của tiền sảnh, đền thờ, các kho tàng, tầng lầu, nội điện của đền thờ, và nắp thi ân.  Vua cũng trao cho Sa-lô-môn các đồ án mà Thánh Linh cho vua biết về các sân của đền thờ Đức Giê-hô-va, về các phòng chung quanh, về những kho tàng của đền thờ Đức Chúa Trời, và về các kho để vật thánh;  về việc phân công các thầy tế lễ và người Lê-vi; về các công việc trong đền thờ Đức Giê-hô-va, và về tất cả vật dụng phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va.  Vua ấn định số lượng vàng cho tất cả các vật dụng làm bằng vàng để dùng trong mỗi công việc, và số lượng bạc cho tất cả các vật dụng làm bằng bạc để dùng trong mỗi công việc..” (1 Sử 28:11-14).
Như vậy qua việc vua Đa vít làm thầy tế lễ, Chúa thi hành chế độ thần quyền qua chức vụ của vua.
Đa vít là một chứng cớ, một gương mẫu về một vị vua được xức dầu lại thi hành chức tế lễ hiệu quả. Là một chi thể Thân Thể Đấng Christ, một chức sự trong nhà Chúa, nếu bạn không thi hành chức tế lễ thánh cặp theo thì sứ vv của bạn sẽ hỏng như vua Sau lơ vậy.
Tóm lại, sách 1 Sa mu ên chấm dứt chế độ thần quyền, Chúa không còn hướng dẫn dân Ngài cách trực tiếp qua sứ vụ thầy tế lễ. Nên vào đầu sách 1 Sa mu ên, chúng ta thấy chức vụ tư tế hư hỏng, và dân chúng lại muốn có vua cai trị họ, ngụ ý họ từ bỏ sự cai trị của Chúa qua thầy tế lễ.
Vua đầu tiên, Sau lơ, thất bại, nhưng vua thứ hai, Đa vít thành công, và qua việc ông làm thầy tế lễ tốt, quyền làm vua của ông lại tái gắn liền với Đức Chúa Trời, và một phần cuộc đời ông được Ngài cai trị. Cho nên, ngày nay nếu bạn không có nếp sống thầy tế lễ thực tiễn cho mình như vua Đa vít thì chức năng hầu việc Chúa của bạn sẽ hỏng như vua Sau lơ vậy.