Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

NGHIỆN UỐNG RƯỢU GIÁNG SINH


Nhà nghiên cứu Trần Đình Tâm có bài nghiên cứu rất có giá trị chứng minh rằng ngày 25 tháng 12 không phải là sinh nhật của Chúa Jêsus. Chúa đã không được sinh ra vào tháng 12 dương lịch mà phải đã sinh ra vào khoảng ngày 15 tháng 9, năm thứ 3 T.C. theo dương lịch (1).

 

Ngày 25-12 năm 354 S.C. là ngày mà lần đầu tiên Hội Thánh chung đã cử hành lễ giáng sinh của Chúa Jêsus trong nhà thờ.

 

Việc cử hành lễ giáng sanh của Chúa theo ngày sinh nhật của thần mặt trời—25-12—là một việc trộn men vào lẽ thật về sự nhục hoá của Đấng Christ. Kể từ ngày hoàng đế Constantine công nhận Hội thánh là quốc giáo. Hội thánh cho du nhập rất nhiều lối sống và lời dạy dỗ của ngoại giáo vào nhà Chúa. Hội thánh đã liên hiệp, đã kết hôn cách thuộc linh với thế giới và với các vua thế giới. Khải thị 17:1-18  nói Hội thánh bội đạo tay cầm chén vàng đựng “rượu tà dâm của Babylôn”, rồi các vua và hầu hết nhân loại đều say sưa rượu nầy. Lễ giáng sanh là một thành phần cấu tạo nên rượu nầy. Bầu không khí rộn rịp, sôi động suốt mùa vọng giáng sinh năm 2013 nầy chứng tỏ dân Chúa trên cả trái đất và dân ngoại khắp mọi nước đang say sưa rượu giáng sanh, đang làm thoả mãn cơn nghiện dự lễ Nô-ên của mình, dù biết rằng ngày 25 tháng 12 không phải là ngày sinh đích thực của Chúa.

 

Sản phẩm do sự liên hiệp của Hội Thánh chung với thế giới là “rượu tà dâm của Babylon”.Người say rượu không còn tâm trí tỉnh táo để phân biệt những gì của Đức Chúa Trời và những gì của kẻ thù đã trộn vào Hội thánh. Tôi cảm thấy dân Chúa như bị chứng lên tension trong suốt mùa lễ giáng sanh, mãi đến ngày 26-12, sau khi chứng lên máu kinh niên mất đi, để lại tâm trạng trống rỗng, đói khát thuộc linh cách sâu xa trong lòng dân Chúa đã dự lễ.

Có mấy ai hiểu được huyền nhiệm của sự nhục hoá cách thấu đáo?Cho nên tôi xin có đôi dòng suy nghĩ về sự hiện ra của Chúa, xin cống hiến các bạn như sau:

 

 

CHÚA ĐẾN THẾ GIỚI


Chúa chuyển động lo cứu rỗi ta,
Con Ma-ri, nữ trinh sinh ra.
Vầng Đông thăm viếng dân tăm tối,
Sừng Cứu Rỗi xua kẻ nghịch tà.
Christ Trái Cây truyền đạt sự sống,
Jêsus Ánh Sáng lớn soi  lòa.
Đêm đen Cựu ước nay chung kết,
Chúa đến giúp ta phụng sự Cha.


Vài Lời Chú Giải:

Câu 1 – Lu-ca 1:68, “Chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã đoái thăm và thi hành sự cứu chuộc cho dân Ngài”. Lời tiên tri của Xa-cha-ri luận về chuyển động cứu chuộc của Đức Chúa Trời  đối với dân Ngài, đem đến sự cứu rỗi cho họ. Chuyển động nầy được hoàn thành bởi sự dấy lên của Đấng Christ trong nhân tính Ngài, là Sừng Cứu rỗi từ trong nhà Đa-vít, và trong thần tính Ngài như Vầng Đông từ trên cao. Bởi sự thương xót dồi dào theo giao ước thánh, một Thân Vị vừa phàm nhân và thần thượng như vậy đã đến như một Cứu Chúa-Con Người, để thi hành công tác cứu rỗi nhân loại.

Câu 2-- Lu-ca 1:26,27, “Đến tháng thứ sáu thiên sứ Gáp-ri-ên được Đức Chúa Trời sai đến một thành thuộc Ga-li-lê gọi là Na-xa-rét, tới cùng một gái đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người tên là Giô-sép, về nhà Đa-vít.”. Trinh nữ Ma-ri đã sống trong một thành phố bị khinh dể, trong một miền không có danh tiếng, nhưng nàng vốn là hậu tự của hoàng tộc vua Đa-vít.

Câu 3-- Lu-ca 1:78, “Vốn do lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng tôi,
là Đấng đã khiến cho Vầng Đông từ nơi cao đoái thăm chúng tôi”. Jêsus, Cứu Chúa vốn là Vầng Đông đối với thời đại tối tăm. Sự hiện đến của Ngài đã kết thúc đêm tối Cựu ước và bắt đầu ngày mới của Tân Ước.

Câu 4- Lu-ca 1:69, “Dấy lên một Sừng Cứu rỗi cho chúng tôi trong nhà Đa-vít tôi tớ Ngài”.Theo Phục-truyền 33:17 và Thi-thiên 132:17, cái sừng nói lên quyền thế, quyền năng của dân Chúa và của Chúa Jêsus. Quyền năng Ngài đã chiến thắng và xua tan quyền lực của Sa-tan, là quyền đã từng tàn phá loài người.

Câu 5 – Lu-ca 1:41-42, “Vừa khi Ê-li-sa-bết nghe lời chào của Ma-ri, thì thai (hài nhi) trong lòng bèn nhảy nhót; Ê-li-sa-bết được đầy dẫy Thánh Linh, cất tiếng kêu lớn rằng: “Cô có phước trong làng phụ nữ, thai (trái cây) trong lòng cô cũng có phước”. Theo nguyên văn Hi lạp, chữ “thai” trong câu 41 là” hài nhi, con đỏ”, còn chữ “thai” trong câu 42 là “trái cây” (fruit). Từ ngữ “trái” (karpos) nầy cũng xuất hiện ở Công Vụ 2:30, “Đức Chúa Trời đã thề hứa với mình (Đa-vít) rằng sẽ dấy lên một Đấng từ trong dòng dõi ( trái) của mình để ngồi trên ngôi mình” và Khải 22:2, nói về trái cây sự sống trong thành thánh. Đấng Chist là Chồi Đức Giê-hô-va (thần tính- Ê-sai 4:20)  và Chồi Đa-vít (nhân tính- Giê. 23:6) và là trái của Ma-ri cũng như trái của Đa-vít, hầu chúng ta có thể thưởng thức Ngài như trái cây sự sống.

Câu 6- Ma-thi-ơ 4:16, “Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì có ánh sáng mọc lên cho rồi". Đấng Christ đã hiện ra như ánh sáng lớn thuộc linh và siêu hình cho nhân loại đang ngồi trong miền dưới bóng sự chết..

Câu 7—Khải thị 12:1, “Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lạ lớn: có một người đờn bà mình mặc mặt trời, chơn đạp mặt trăng, đầu đội mão miện bằng mười hai ngôi sao”. Trong Sáng thế ký 37:9, trong giấc mơ của mình, Giô-sép thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao, ngụ ý cha mẹ và 11 anh em ông. Nên mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao cộng với Giô-sép ngụ ý toàn bộ dân Đức Chúa Trời trên trái đất vào thời đó. Do đó, trong dấu lạ về người đàn bà ở đây, thì cũng bao gồm toàn bộ dân Chúa trong ba thời đại: (1) thời đại mặt trời biểu hiệu Đấng Christ và dân thời Tân ước. (2) Trước đó là thời đại mặt trăng, biểu thị dân Chúa thời Cựu ước, thời luật pháp. Mặt trăng xuất hiện trong ban đêm. (3) Các ngôi sao ngụ ý thời đại các tổ phụ. Cho nên thời Cựu ước như một đêm tối, chỉ có mặt trăng và các vì sao xuất hiện, khi Vầng Đông mọc lên, không còn đêm tối nữa, và thời Tân ước đến.

Câu 8—Lu-ca 1:74, “Khiến cho chúng tôi, khi đã được giải cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, thì được phụng sự Ngài cách không sợ hãi”. Trước khi được cứu rỗi, chúng ta phục dịch kẻ thù của Đức Chúa Trời, là Sa-tan. Sau khi được cứu rồi, chúng ta phụng sự Chúa. Theo nghĩa đen, động từ “phụng sự” ở đây là latreúo. Latréuo có nghĩa là làm thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ là chức năng, là cuộc sống phổ thông, bình thường dành cho mọi người được cứu. Đó không phải là đặc quyền của một giới chức sắc đặc biệt nào trong Hội Thánh đâu. Chúa đến để cứu bạn và Ngài muốn bạn làm thầy tế lễ phụng sự Ngài. Đừng cho phép ai làm thầy tế lễ thay cho bạn.

Minh Khải—16-12-2013