Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

SỨ MẠNG CỦA DÂN SÓT ISRAEL TRONG THIÊN HI NIÊN-Trong vương quốc thiên hi niên, dân Israel sẽ làm sứ đồ đi rao giảng khắp cả địa cầu. Các dân tộc sẽ đưa rước các giáo sĩ ấy.  Ngày nay hội thánh tân ước của dân ngoại giảng phúc âm cho địa cầu. Ngày đến dân Do thái sẽ là nhà giảng phúc âm trong cả thiên niên kỉ sắp tới.
-
Ê-sai 66: 19–20-
   “Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, và sai những người sống sót của họ đến các nước Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, đến Tu-banh và Gia-van, đến các hải đảo xa xôi, là nơi chưa nghe nói về Ta và chưa từng thấy vinh quang Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các nước.”  Đức Giê-hô-va phán: “Các dân ngoại sẽ đem tất cả anh em các ngươi về từ mọi nước. Chúng chở họ trên ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu mà đến núi thánh Ta là Giê-ru-sa-lem, để dâng họ như một lễ vật lên Đức Giê-hô-va;cũng như con dân Y-sơ-ra-ên đem lễ vật trong vật dụng thanh sạch vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy.”
 
  
Chúa Trời quyền năng đầy từ ái,
Dựng dầu hiệu thu hút muôn dân,
Kêu gọi nhiều người từ các nước,
Qua các sứ giả của tuyển dân.
Từ dòng dõi Áp-ram Chúa chọn,
Các sứ đồ mới sai phái đi,
Đến hải đảo, lục địa khắp chốn,
Rao tin mừng hồi sinh diệu kì.

Họ được sống sót khỏi ngọn lửa,
Sai đến mọi nước cả địa cầu,
Công bố Đấng Mê-si-a thật,
Cứu Chúa cả vũ trụ nhiệm mầu.
Hầu người chưa từng biết Thiên Chúa,
Qua Do thái học cách thờ tôn,
Thấy vinh quang Con Ngài, ôi Chúa,
Suốt cả cõi đời đời trường tồn.

Cả đoàn người ngoại được chọn lựa,
Đưa anh em Do thái ra đi,
Tụ họp từ đất nước xa lạ,
Trình diện Vua Si-ôn quyền uy.
Họ từ các chủng tộc cổ đại,
Không dân nào bị sót bao giờ,
Mọi người do ân điển thúc đẩy,
Tìm đến Ca-na-an tôn thờ.

Điều đó chắc chắn sẽ thành tựu,
Vì Chúa Trời tuyên hứa lâu rồi,
Toàn Israel nhận Cứu Chúa,
Phục hồi tình trạng ban đầu thôi.
Tái lập theo lệnh của Chúa thánh,
Giê-ru-sa-lem sẽ dấy lên
Đền thờ trên Mô- ri- a đứng,
Tiếng ca khen Chúa mãi vang rền.

Xin Chúa sai tôi tớ thánh nữa,
Kêu dân Hê-bơ-rơ hồi gia,
Từ đông tây tận cùng nam bắc,
Đem lưu dân tản lạc về nhà.
Bất luận ở xứ nào hẻo lánh,
Tuyển dân trốn tránh còn lưu vong,
Xin Chúa cho họ về đất tổ,
Tụ họp núi thánh vui vô cùng.

Dâng của lễ lên Chúa Trời thánh,
Mọi người dự nhóm nhìn thấy qua,
Được rưới nước và huyết quý giá,
Thân hồn được tinh sạch sâu xa.
Vạn người Israel đóng ấn,
Dân các nước nhóm họp thỏa lòng,
Chúng minh huyền nhiệm Chúa ứng nghiệm,
Cả gia đình Chúa đã họp chung.
Charles Wesley-