Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Lược Giải Sách Thi Thiên -24-

-
Thơ Đa-vít làm
1 Đất và muôn vật trên đất, Thế giới và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.
2 Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn.
3 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
4 Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối.
5 Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người.
6 Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va,
Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia cốp.
7 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì Vua vinh hiển sẽ vào.
8 Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.
9 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên,Thì vua vinh hiển sẽ vào.
10 Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân,Chính Ngài là Vua vinh hiển.
1 Phi e rơ 5 :4-Khi Đấng chăn chiên trưởng hiện ra, thì anh em sẽ nhận được mão miện vinh hiển chẳng hề tàn héo-

-
Thi thiên 24 dự ngôn về sự tái lâm của Vua vinh hiển, là Giê hô va vạn quân , cũng là Đấng Chăn Chiên trưởng. Ngài sẽ từ trời xuống núi Ô liu ở phía đông Giê ru sa lem. Núi Ô liu cách Sa lem khoảng 800 mét, qua trũng Giô sa phát. Chúa cùng đoàn quân đắc thắng đi bộ hay cỡi ngựa theo nghĩa đen, hay đi một loại xe hoa nào đó, chúng ta không biết được. Ngài sẽ vào cổng phía đông của Jerusalem. 
Cổng thành rộng mở đón Đức Vua vào. Ngài đăng quang ngày hôm đó, cầm quyền cả trái đất mới thu hồi từ tay sa tan.
Tác giả thi thiên 24 hỏi : « Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối »
Ai sẽ được cùng Đức Vua Jesus lên Si môn để đồng trị. Tác giả trả lời, đó là : « Người trong sạch tấm lòng, bàn tay, Cùng Chúa đến Si-ôn đồng trị »
Tấm lòng và bàn tay bạn có được Chúa phê duyệt không ? Nếu không được Chúa chấp nhận, bạn dừng mong tham dự vương quốc ngàn năm của Chúa.
-
Trái đất và muôn vật trên đất,
Vốn thuộc quyền sở hữu Chúa ta,
Sa tan chiếm đoạt mấy đời qua,
Chúa sẽ đến thu hồi trở lại ;
Ai cùng Ngài lên Si-ôn ấy,
Khi từ núi Ô- liu về đây,
Người trong sạch tấm lòng, bàn tay,
Cùng Chúa đến Si-ôn đồng trị;
Cổng Sa-lem, cổ thánh yêu quý,
Cất đầu lên chào đón Vua vào,
Vua vinh hiển đáng Bậc Anh Hào,
Đã chiến thắng quân thù khắp chốn,
Ngài là Giê- hô-va vạn thắng,
Đấng Chăn Chiên trưởng sẽ hồi lai,
Đáng chúc tôn danh lớn của Ngài.
Minh Khải 12-3-2016