Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Nhận thức bụi đất


Vả, tại đó, có người đàn bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được.(Luca 13:11)

Tôi hình dung hình ảnh bị khòm lưng hơn 18 năm. Tất cả những gì bạn có thể thấy là bụi đất. Đó là hoàn cảnh khốn khổ của người đàn bà trong Luca đoạn 13. Bụi đất là tất cả những gì đập vào mắt bà, mọi lúc, mọi nơi bà đi, cho đến khi bụi đất trở thành nhận thức của bà. Cảm tạ Đức Chúa Trời cuối cùng bà đã nhìn thấy bàn chân đẹp đẽ của Chúa Giê Xu, đã mang đến cho bà tin tức tốt lành và khiến bà có thể đứng thẳng dậy. 
Bụi đất là thức ăn của Sa tan. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời rủa sả Sa tan phải ăn bụi đất trọn đời (Sáng thế ký 3:14). Bụi đất tiêu biểu cho sự chết (Sáng thế ký 3:19). Sa tan muốn bạn giống như nó – bò bằng bụng, và ăn bụi đất. Ăn bụi đất là ăn những thiếu thốn và thiếu sót của bạn, cho đến khi bạn luôn cảm thấy rằng trong đời sống bạn có quá nhiều đến nỗi bạn cần phải rửa sạch hết. Có thể về thân thể này bạn không bị khòm, nhưng giống như người đàn bà này, bụi đất đã trở thành nhận thức của bạn và cuộc sống mỗi ngày là một sự vật lộn.

Cũng có một sự nhận thức bụi đất ảnh hưởng đến cách bạn nhìn người khác. Bạn luôn nhìn thấy lỗi lầm của người khác. Bạn chỉ ra những thiếu sót của họ và bới móc những thất bại trong quá khứ của họ. Khi bạn nhận thức bụi đất, bạn thấy bị cướp mất hết sự bình an và vui mừng trong các mối quan hệ của bạn.

Nếu bạn giống như người đàn bà này, tiếp tục nhìn vào bụi đất, chẳng bao lâu, sự nhận thức về bụi đất bên trong bám chặt đến nỗi bạn trở thành đồ ăn của Sa tan vì bụi đất là thức ăn của nó. Lời Đức Chúa Trời mô tả nó như sư tử rống, tìm kiếm những người nó có thể nuốt được (I Phi e rơ 5:8).

Nếu bạn không muốn bị nó nuốt, vậy hãy xoay mắt bạn khỏi bụi đất! thay vì nhìn thấy những thất bại của bạn, hãy nhìn vào Đấng Christ là Đấng giải phóng bạn khỏi mọi thất bại. Nhìn thấy chính bạn như chính Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn - công bình và thánh khiết trong Đấng Christ (Cô lô se 3:12; II Cô rinh tô 5:21). Bạn không phải là bụi đất vì bạn không sống theo xác thịt và thuộc về xác thịt – bạn sống theo Thánh Linh và thuộc về Thánh Linh (Rô ma 8:9).

Bạn thân mến, bạn càng nhận biết bạn là ai trong Đấng Christ, bạn càng sẽ chổi dậy và bước đi theo cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn – một tân tạo vật với uy quyền, sức mạnh của Ngài – Thánh Linh thắng hơn! 

Thay vì nhìn thấy những thất bại của bạn, hãy nhìn vào Đấng Christ là Đấng giải phóng bạn khỏi mọi thất bại.