Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Hoa Tư Tưởng 3


Đường hầm xung đột chính là con đường dẫn đến sự gần gũi trong bất cứ mối quan hệ nào.
Những người khiêm nhường tập trung vào việc phục vụ những người khác đến độ họ không còn nghĩ đến chính mình nữa.

Bạn có thể phát triển lòng khiêm nhường trong những cách rất thực tiễn: thừa nhận sự yếu đuối của chính bạn, nhẫn nại với sự yếu đuối của những người khác, cởi mở đối với sự sửa sai, và tập trung chú ý vào người khác.

Chiếc áo thích hợp nhất cho mối thông công là thái độ khiêm nhường.

Đức Chúa Trời đặt để những người này giữa vòng chúng ta vì lợi ích của họ và của cả chúng ta nữa. Họ là một cơ hội để tăng trưởng và thử thách mối thông công

Sự tin cẩn không có nghĩa là giữ yên lặng khi anh chị em của bạn phạm tội.
Nếu một Hội Thánh phải hoàn hảo mới làm bạn thỏa mãn, thì chính sự hoàn hảo đó sẽ loại trừ bạn, vì bạn không hoàn hảo!
Chúng ta càng sớm loại bỏ những hão vọng về Hội Thánh bao nhiêu, thì chúng ta càng sớm bắt đầu thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều bất toàn và cần ân điển, đồng thời sẽ không giả đò nữa. Đó là khởi điểm của một cộng đồng thật.

Mỗi Hội Thánh có thể trương lên một tấm bảng ghi rằng "Không một người hoàn hảo nào được vào đây. Nơi này chỉ dành cho những ai thừa nhận rằng họ là tội nhân, cần ân điển và muốn lớn lên."

Hễ ai yêu chuộng mơ ước của mình về cộng đồng nhiều hơn là chính cộng đồng Cơ-đốc thì sẽ trở thành người phá đổ chính cộng đồng Cơ-đốc đó. D. Bonhoeffer

Sưu tập: Ngọc Phỉ Túy