Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

VÀO NƠI CHÍ THÁNH-Thi thiên 96:1-3 “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va;  Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.  Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va, và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.  Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân”.

Sách Thánh Vịnh bao gồm phần lớn các biểu hiện thơ ca về sự thờ phượng, nhưng khi đọc những bài thánh ca vô song này, chúng ta cần phải nhớ rằng sự cứu chuộc vào lúc đó vẫn chưa thực sự được hoàn thành. Tấm màn ngăn nơi chí thánh chưa bị xé. Đức Chúa Trời còn được che giấu trong bóng tối dày đặc (2 Sử kí 6: 1). Dân của Ngài thờ phượng trong một nơi thánh trên đất và sự hiểu biết về lẽ thật của Ngài rất hạn chế so với sự mặc khải trọn vẹn được ban cho trong Tân ước, đặc biệt là trong các thơ tín, mở ra sự thật về công việc hoàn thành của Chúa trên thập tự giá.


Sau khi Chúa Jesus chết, tấm màn xé ra để Đức Chúa Trời đến với con người và con người vào  gặp Đức Chúa Trời. Nơi thờ phượng của chúng ta là nơi thánh  trên trời (Hê-bơ-rơ 10:19), nơi Đấng Christ được tôn cao bên tay phải của Đức Chúa Cha. Chúng ta được kêu gọi thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật (Giăng 4:24), như những người có quốc tịch ở trên thiên đàng (Phi-líp 3:20), và trong cảm thức vui vẻ, chúng ta đã được tiếp nhận vào trong Đấng yêu dấu (Ê-phê-sô 1: 6).
-
Ta vào nơi chí thánh,
Lòng bình an với Cha,
Qua Christ ngồi bên cạnh,
Dòng huyết Ngài giải hòa.
-
Dù ngu ngốc đến mấy,
Trong tư tưởng, hành vi,
Chúa ban cho đầy dẫy,
Đáp ứng nhu cầu gì.
-
Hương cầu nguyện ta có,
Dâng lên ngai đời đời,
Đấng nhân từ hạ cố,
Nghe lời rên rỉ rồi.
-
Lời ca khen, cầu nguyện,
Christ thêm vào hương Ngài,
Thần ái nhuần thấm cả,
Hương vị ngọt lâu dài.