Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Vua A-suê-ru và sự tiếp cận tự do- -


Ê-xơ-tê 4:11,"Tất cả tôi-tớ của nhà vua và dân các tỉnh của nhà vua đều biết rằng hễ ai, nam hay nữ, , đi vào sân trong đến nhà vua, mà không được lệnh vời, thì người đó chỉ có một luật rằng hắn phải bị xử-tử, trừ khi nhà vua giơ ra cho người đó cây trượng bằng vàng ngõ hầu người đó được sống”.
Chỉ được phép đến Quốc vương Ba Tư A-suê-ru khi được gọi. Đối với người xuất hiện mà không được gọi, có hai khả năng: hoặc bị giết, hoặc được nhà vua tiếp nhận. Ân sủng có thể ở trên ngai vàng, nhưng nó cũng có thể ẩn giấu sự phán xét và cái chết. Chính xác là bạn sẽ cân nhắc xem bạn có nên tiếp cận ngôi của Ahasuerus hay không!
Khi Cơ Đốc nhân đến trước ngai Thiên Chúa, họ chỉ chờ đợi sự thương xót ở đó. Vì ngai vàng của Thiên Chúa là ngai ân sủng (Hê. 4:16). Chúng ta có sự thẳng thắn để đến với sự hiện diện của Thiên Chúa và biết rằng chúng ta đã nhận được ân sủng. Chúng ta không cần suy nghĩ về việc chúng ta có nên đến với Chúa trong lời cầu nguyện hay không. Chúng ta nên siêng năng khai thác quyền tiếp cận tự do mà Chúa Giêsu đã giành cho chúng ta!
Hãy đến ngai vàng ân sủng với những lo lắng, thử thách và nan đề của bạn!