Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Kìa Xem Chim Chóc Và Hoa Huệ-

calla_lilies_1
Hỡi anh em thân yêu - có một lý do Thánh Kinh phân biệt giữa "công việc" của pháp luật và "bông trái" của linh. Người nầy vướng mắc đến sự gắng sức và khâu làm việc, trong khi người khác chỉ tuôn đổ ra cách đơn giản. Người sống tự nhiên cách bẩm sinh, thì làm việc cách cưỡng bức và theo bên ngoài, trong khi người khác có kết quả từ một loại và bản chất khác.Chúa Giêsu thường nói về những vật thọ tạo mà chúng làm loài thọ tạo như vậy, vì cớ chúng  là như vậy; là những gì mà Đức Chúa Trời tạo ra chúng.

"Vậy nên, ta nói cùng các ngươi, đừng lo lắng về mạng sống mình, phải ăn gì, uống gì, hoặc về thân thể mình, phải mặc gì. Mạng sống há chẳng hơn đồ ăn, và thân thể hơn đồ mặc sao?  Thử xem chim trời: chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng chứa vào kho, mà Thiên Phụ các ngươi vẫn nuôi  nó. Các ngươi há chẳng càng quí hơn nó sao?  Có ai trong các ngươi có thể bởi lo lắng mà thêm cho đời mình một khắc nào không?  Còn về đồ mặc, sao các ngươi lo lắng làm chi? Hãy gẫm xem hoa huệ ngoài đồng lớn lên thể nào: chẳng lao khổ, chẳng kéo chỉ;  nhưng ta nói cùng các ngươi, dẫu Sa-lô-môn vinh hiển cả thể, cũng không mặc được bằng một trong những hoa ấy.  Vậy, nếu cỏ đồng, là loài nay còn mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn mặc cho dường ấy, huống chi các ngươi, hỡi kẻ ít đức tin kia” (Mat 6:25-30 )

babybirds

Tại sao có nhiều thợ máy của đời sống Cơ Đốc nhân, vì rất nhiều người chịu giảm xuống cuộc sống không tự nhiên "lao khổ và kéo chỉ" – càng lúc càng châm rễ nhiều hơn trong nỗ lực và việc làm của mình so với con người tự nhiên và tuôn chảy từ sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta là kẻ ngu si, chỉ làm cho số mệnh mình ra thất vọng và thất bại, nếu chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời và tiến tới trong sự đồng hoá hình ảnh của Ngài bằng cách hoàn toàn bám sát với luật của "tội và sự chết" nầy. Sau tất cả, có một lý do để nó được gọi là “luật của tội lỗi và sự chết” như vậy- vì đây là nơi nó dẫn tất cả những ai cố gắng đáp ứng luật pháp bằng cách làm việc, đi đến!

Anh em thân yêu- nếu chúng ta thật sự ở "trong Đấng Christ", liên kết với Ngài trong sự sống và hạng loại, cư ngụ trong tính cách công nghĩa và thánh khiết của Ngài, nếu có như vậy, thì thể yếu Đức Chúa Trời tuôn chảy trong, thông qua và tuôn ra từ chúng ta do tác nhân của Linh Ngài- sau đó chúng ta không còn phụ thuộc vào bất kỳ nguyên tắc hay pháp luật chấp nhận nào, mà chỉ dẫn đến sự thiếu hụt và sự chết. Đây là những gì sứ đồ Phaolô căng thẳng cách rất khó nhọc để truyền đạt trong thư gửi tín hữu Rôma.

Vì sự gây dựng và khích lệ bạn, tôi giới thiệu bạn cuốn sách của Watchman Nee - The Normal Christian Life- (Nếp sống bình thường của Cơ đốc nhân). Lời cầu nguyện của tôi là cuốn sách này sẽ giúp chúng ta hiểu được chiều sâu của sự tự do và chiến thắng của chúng ta trong Cây Nho thật, mà từ đó tất cả các bông trái thánh khiết tuôn chảy ra. Toàn bộ cuốn sách được liên kết ở đây nếu bạn muốn đọc.

 

Mời Anh Em xem “The normal Christian life” trong link nầy: 

 W.E. Smith

M.K lược dịch 1-4-2014