Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

JEHOVAH ROHI—Đức Jehovah Chăn Giữ-


Thi 23:1-1- CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ không thiếu thốn gì
Khải 7: 17-Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và hướng dẫn họ Đến các suối nước sự sống.
-
Theo nguyên văn Hê-bơ-rơ, chữ “Đấng chăn giữ “ là Ra ah, có người dịch là rohi. Chữ nầy có nghĩa: to tend a flock, that is, pasture it.
Từ ngữ nầy được dịch là Đấng chăn chiên theo Viêt ngữ.. Bản truyền thống Việt nam dịch uyển chuyển là: “nghề chăn nuôi, chăn giữ “ trong Sáng 4:2; là “bạn” trong Châm 28:7; là “bạn” trong Quan xét 14:20; là “chức chăn dân-pastor” trong Giê 17:16; là “chăn bầy” trong Sáng 13:7.
Với tư cách là Đấng chăn giữ và chúng ta như chiên, Đức Jehovah là Đấng chăn nuôi cung cấp, là Đấng bảo vệ, là Bạn tương giao, là Bạn giúp đỡ, là người chăn dắt để an ủi, là người chăn bầy để nhóm họp, là Đấng chăn chiên để dìu dắt.
Kinh tân ước khải thị chính Chúa Jesus là Đấng Chăn chiên với ba tư cách:
1- Đấng Chăn hiền lành (tốt) đã chết cho bầy trong trong quá khứ - Giăng 10:11--Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên
2. Đấng Chăn chiên lớn—Hê 13:20--Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, là Đấng qua huyết của giao ước đời đời đem Chúa Giê-su chúng ta, Đấng chăn chiên vĩ đại, ra khỏi cõi chết. Trong hiện tại, Đấng Chăn chiên lớn là Jesus phục sinh, đang chăn nuôi các hội thánh
3. Đấng Chăn chiên trưởng sẽ tái lâm trong tương lai gần—1 Phiero 5:4--Khi Đấng chăn chiên trưởng hiện ra, thì anh em sẽ nhận được mão miện vinh hiển chẳng hề tàn héo.
Tóm lại Đức Jehovah Chăn giữ chính là Chúa Jesus, Đấng Chăn chiên hôm nay-
-           
Jehovah Rohi chăn giữ,
Thánh đồ Cựu ước Chúa chăn nuôi,
Jesus Mục nhân đến vĩnh cửu,
Đưa bầy đến suối nước muôn đời.
Minh Khải—29-5-2016