Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Những Kinh Nghiệm Đồng VắngHãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng—Phục 8:2
-
Tất cả những kinh nghiệm đồng vắng của dân mà Đức Chúa Trời cứu chuộc đã được thiết kế để đem họ đến sự kết liễu chính mình họ và càng ngấm ngầm đẩy họ về phía Ngài. Nếu Ngài cho phép chúng ta đói ấy là để chúng ta học tập đánh giá cao Bánh từ trời. Nếu Ngài cho phép chúng ta khát, ấy là để chúng ta càng vui hưởng đầy trọn hơn các dòng chảy của ân điển trong suốt như thủy tinh từ Vầng Đá bị đập vỡ. Nếu Ngài cho chúng ta gặp đau khổ ấy là Ngài ngầm đẩy chúng ta càng dựa vào ngực yếu thương của Ngài. Ồ những kỷ niệm về mọi con đường của Chúa sẽ khuấy động chúng ta, khi chúng ta đã về đến nhà cách an toàn vào lúc cuối cùng.


-
Trên thiên lộ Chúa đưa ta đi tới,
Mọi đau thương Ngài gánh thế ta rồi,
Thần ái kiên nhẫn dạy dỗ đến nỗi,
Ta thầm nhớ ân điển suốt cuộc đời.

Nơi Chúa ở dường như ngọt ngào đấy,
Chớ nghĩ suy nỗi nhằn nhọc trên đường,
Ánh quang Chúa càng soi ngời sáng mãi,
Chớ âu lo ngày tháng có mây vương