Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Sự Can Đảm Thuộc Linh—Vừa khi A-háp thấy Ê-li, thì nói rằng: Có phải ngươi, là kẻ làm rối-loạn Y-sơ-ra-ên chăng?  Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối-loạn Y-sơ-ra-ên đâu; bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều-răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh.- 1 Các vua 18:17-18
-
Người nào mà có lời chứng của chính lương tâm mình rằng minh đang bước đi đúng theo ý chỉ được khải thị của Đức Chúa Trời sẽ có sự can đảm trong giờ phút nguy hiễm, khi các kẻ thù của Lẽ Thật chống đối cách hung hăng hay theo cách giả bộ lừa dối.


Nhưng sự can đảm thánh khiết là một điều hoàn toàn khác, và đi đôi với sự kỉnh kiền chân thật và sự trung thành thực đối với Lời của Chúa. Đây là điều chúng ta thấy minh họa trong đời sống của tiên tri Ê-li và trong điều nầy chúng ta có thể tìm kiếm ân điển để noi gương con người tận tụy của Đức Chúa Trời đã xuất hiện để kêu gọi dân chúng trở về cùng luật pháp mà họ đã  quên.
-
Quyền Chúa nguyền hết lòng dựa mãi,
Hầu Chúa dẫn tôi trãi đường đi,
Mắt Ngài canh giữ diệu kỳ,
Quyền Ngài bảo vệ còn gì âu lo.

Nhu cầu tôi Chúa dò thấu cả,
Trí tuệ Ngài cao cả dạy tôi,
Bàn tay hướng dẫn tuyệt vời,
Cái khiên phòng vệ cuộc đời an ninh.

Có đội thiên binh làm vệ sĩ,
Christ ở với quý biết bao,
Christ trong tôi, cả trước sau,
Ngài nâng bên dưới xiết bao lạ lùng.

Thắng tôi ngự trên cùng vinh hiển,
Christ bao quanh, hiện diện thường xuyên,
Khi yên, lúc biến gần bên,
Xui lòng dân thánh kết liên an hòa.