Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Bày Tỏ Danh Chúa Cho Tín Đồ-Là con người phàm chúng ta phải có một tên riêng để phân biệt với nhau. Khi đã vào cõi đời đời, chúng ta cũng có một tên riêng khác dùng để liên lạc với Chúa, là Đấng duy nhất biết tên mới của chúng ta đó. (Khải 2: 17).

Đức Chúa Trời là Chân Thần độc nhất trong vũ trụ, nên theo một diện,  Ngài không cần có Tên để phân biệt với thần nào, nên Danh Tánh, Tên của Ngài chỉ có mục đích bày tỏ bản chất hay công việc của Ngài.


Kinh thánh chép hai lần Chúa từ chối phô bày Danh của Ngài cho hai thánh đồ là ông Gia cốp (Sáng 33) và với Ma-nô-a, bố của Sam-sôn (Các quan xét 13). Nhưng kinh thánh chép rất nhiều lần Chúa khải thị, soi sáng và bày tỏ Danh của Ngài cho nhiều tín đồ khác.

1.  Với Ghê-đê-ôn: Thẩm phán 6:24-
«Ghi-đê-ôn liền xây một bàn thờ cho CHÚA tại đó và đặt tên là: CHÚA, Đấng Ban Bình An. Bàn thờ ấy vẫn còn ở Óp-ra, trong đất của A-bi-ê-xê-rít, cho đến ngày nay»
Cũng do Chúa bày tỏ nên Ghi đê ôn mới biết đặt tên bàn thờ đó là Jehovah Shalom. Nhưng tại sao Chúa tỏ mình là Đấng Ban sự bình an cho Ghi-đê-ôn ?

Ghi- đê- ôn là người có thân hình lực lưỡng, cao lớn, nhưng theo thiên nhiên lại là người nhát sợ. Chúa nó với ông nếu ngươi sợ khai chiến với quân địch thì đêm nay ngươi cùng người tôi tớ thân tín, bò đến trại quân địch để nghe chúng nó nói chuyện. Ông vừa đến đó và  nghe hai tên lính địch nói với nhau về giấc chiêm bao cái bánh lúa mạch. Sau đó trong người ông cảm thấy có sức mạnh, và thờ lạy Chúa về chiến thắng sắp xảy ra (Quan 7 :13-15)

Chúa của sự bình an phải ban cho con người nhát sợ theo thiên nhiên nầy sự bình an và can đảm trong lòng trước khi mở màn trận đánh tiêu diệt địch quân.

2.  Bà An Ne, mẹ Sa-mu-ên  1 Sam 1 :11, 27-28)
«Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó-Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài.  Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó »

Lời cầu nguyện và lời phát biểu của bà An-ne rất thú vị thích ứng với Danh Đức Jehovah vạn quân. Mỗi năm ba lên đến đền Chúa dự ba kì lễ nên bà An ne biết quân số thầy tế lễ của Đức Jehovah vạn quân thiếu hụt trầm trọng—do sự hư hoại của đoàn tư tế nhà cụ Hê-li,-- nên bà An ne dám phát biểu  « tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó».
Bà không hỗn láo nhưng thành kính nói «vì quân số Ngài hao hụt, nên tôi cho Sa-mu-ên bổ sung quân số, tôi cho Chúa mượn nó trọn cả đời».

Thật là một bậc nữ lưu thuộc linh hiểu thấu nhu cầu thuộc linh của Chúa trong nhà Ngài vào giai đoạn đó..

3.  Thánh tổ Áp-ra-ham- 22 :14-
“Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê ( Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ sắm-sẵn tại đó). Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.”
Danh Di-rê của Chúa có nghĩa là provide: sắm sẵn và thấy trước.
Trong trại Áp-ra-ham không thiếu gì chiên, bò nhưng Chúa đòi hỏi ông hiến dâng con trai mình, là Y-sác làm của lễ thiêu.

Cuối cùng kinh thánh chép, “Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình” (c. 13).
Để hiểu biết, để tiếp nhận sự khải thị danh thánh Jehovah Jireh, Áp ra ham phải loại bỏ sở hữu quý báu nhất của mình là Y-sác, con trai thừa kế duy nhất, Chúa sẽ cho ông thấy Jehovah Jireh là Chúa Jesus—sự thay thế, và là nhu cầu duy nhất và đời đời của ông.

Kết luận
Bạn có thấy Chúa Jesus là Jehovah Jireh của bạn cho mọi nhu cầu vật chất, thuộc linh trong đời nầy và cã cõi đời đời chăng? Bạn có biết Chúa là Chúa của sự bình an trấn tỉnh và ban bình an cho chúng ta  khi phải bước vào giai đoạn giao thời của tuần lễ bảy mươi đầy nhiễu động sắp đến chăng? Bạn có hiểu sự thiếu hụt quân số thuộc linh trầm trọng của Đức Jehovah vạn quân trong nhà Ngài hôm nay chăng?
Minh Khải