Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

SÁCH CÔNG VỤBÀI HAICHỦ ĐỀ CỦA SÁCH
Kinh Thánh: Lu. 24:44-49; Mác 16:15-16, 19-20; Ma. 28:18-20; Công. 1:1-2
Trong bài trước, chúng tôi đã nêu lên rằng Sách Công Vụ có thể được xem là lằn ranh phân chia hay “xương sống” của Tân Ước. Sách này phân chia bổn Sách Phúc Âm với Các Thư Tín, là phần bao gồm cả Sách Khải Thị. Các Sách Phúc Âm trình bày Đấng Cứu Chuộc trọn vẹn và sự cứu chuộc đã hoàn tất của Ngài. Trong Sách Công Vụ, có sự truyền bá về Đấng Cứu Chuộc trọn vẹn và sự cứu chuộc đã hoàn tất của Ngài để sinh ra các Hội Thánh. Kế đến, trong Các Thư Tín, có gây dựng tín đồ và xây dựng các Hội Thánh
TRUYỀN BÁ ĐẤNG CHRIST PHỤC SINH
Sau khỉ thấy vị trí của Sách Công Vụ, bây giờ chúng ta hãy tiến tới việc xem xét chủ đề của Sách này. Chủ đề của Sách Công Vụ sự truyền bá Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên của Ngài, bởi Linh, qua các môn đồ để sinh ra các Hội Thánh tức Vương Quốc Đức Chúa Trời. Sách Công Vụ quan tâm đến việc truyền bá Đấng Christ Phục Sinh. Đấng Christ đang thực hiện Sự truyền bá này trong sự thăng thiên của Ngài bởi Linh và qua các môn đồ. Mục đích truyền bá là sinh ra các Hội Thánh, tức Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Trong Sách Công Vụ không thể lấy một câu nào ra để tóm tắt cho cả Sách. Cách tóm tắt Sách Công Vụ tốt nhất là mô tả chủ đề của Sách. Vì vậy, một lần nữa tôi muốn nêu lên rằng chủ đề của Sách Công Vụ đề cập đến sự truyền bá Đấng Christ Phục Sinh. Cụm từ “truyền bá Đấng Christ Phục Sinh” có giá trị lớn đối với chúng ta. Trong các sách luận về Sách Công Vụ, tôi chưa từng thấy sách nào dùng từ “truyền bá”. Tuy nhiên chủ đề của Sách Công Vụ là truyền bá Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên của Ngài, bởi Linh, qua các môn đồ, để sinh ra các Hội Thánh là Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Sự truyền bá trong Sách Công Vụ không phải là truyền bá Jesus. Trong Sách Công Vụ, không chỉ có sự truyền bá Đấng sống trong nhà của một người thợ mộc tại Na-xa-rét. Trái lại, trong Sách Công Vụ, chúng ta thấy sự truyền bá Đấng Phục Sinh, truyền bá Đấng Christ Phục Sinh.
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẤNG CHRIST
TRONG SỰ THĂNG THIÊN
Việc truyền bá Đấng Christ Phục Sinh được chính Đấng Christ thực hiện trong sự thăng thiên của Ngài. Chúa Jesus sống trên đất ba mươi ba năm rưỡi, nhưng bây giờ Ngài đang ở trong sự thăng thiên. Trong sự thăng thiên, Chúa rất năng động. Đừng bao giờ nghĩ rằng Đấng Christ thăng thiên đang ngự trên ngai cách thụ động, đang quan sát tình trạng đáng thương trên đất và cảm thấy thất vọng về tình trạng ấy. Không, trong sự thăng thiên, Đấng Christ đang hoạt động rất tích cực. Là Đấng thăng thiên, bây giờ Ngài đang làm nhiều điều.
Trường hợp Ê-tiên bị ném đá là hình ảnh minh họa về hoạt động của Đấng Christ thăng thiên. Nói về Ê-tiên, Công Vụ 7:55 và 56 chép: “Nhưng người được đầy dẫy Thánh Linh ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Jesus đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì nói rằng: Kìa tôi thấy các từng trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Đức Chúa Trời” . Trong sự thăng thiên, đang khi Chúa nhìn tình hình trên đất, Ngài đứng lên. Có lẽ Ngài nói: “Các ngươi là những kẻ bắt bớ có thể ném đá Ê-tiên và giết chết người. Nhưng ta sẽ thu phục một ngựời trong vồng các ngươi là Sau-lơ người Tạt-Sơ, và làm cho người ấy mạnh mẽ hơn Ê-tiên nhiều. Các ngươi làm gi được trước điều này? Các ngươi ném đá, còn ta thì quan sát. Hãy chờ đợi một thời gian, các ngươi sẽ bị đánh bại”. Trường hợp của Ê-tiên minh họa rằng trong sự thăng thiên, Đấng Christ Phục Sinh rất năng động.
Sự kiện hiện nay Đấng Christ đang ở trong sự thăng thiên không những có nghĩa là Ngài dang ở trên các từng trời mà cũng có nghĩa là Ngài có năng lực và uy quyền. Trong sự thăng thiên, Đấng Christ có mọi quyền năng và mọi uy quyền trong vũ trụ. Theo Ma-thi-ơ 28:18, Đấng Christ Phục Sinh phán với các môn đồ rằng: “Hết cả quyền bính trên trời dưới đất đã giao cho Ta”. Vì vậy, với uy quyền và năng lực như vậy trong sự thăng thiên, Chúa rất năng động. Ngài đang làm gì? Là Đấng Thăng Thiên, Chúa đang thực hiện sự truyền bá có tính cách hoàn vũ và đời đời của Ngài.
Ai có thể giải thích tại sao trái đất ngày nay có rất nhiều Cơ- đốc nhân? Tại sao có rất nhiều tín đồ trên thế giới? Những vĩ nhân đã tìm cách thông trị trái đất, nhưng họ đã thất bại. Chẳng hạn như Hít-le nỗ lực làm điều đó nhưng cuối cùng ông ta đã mất tất cả. Người ta ghi lại rằng sau khi bị đánh bại, Na-pô-lê-ông nhìn lên trời và thú nhận rằng Jesưs đã thắng ông. Ông thừa nhận rằng mặc dầu Chưa Jesus không chiến dấu, nhưng Ngài chiếm dược mọi sự. Điều quan trọng ở đây là cả trái đất đều ở trong tay của Đấng bất khả chiến bại và Đấng này đang thực hiện sự truyền bá Ngài.
Là Đấng Christ thăng thiên, Đấng Christ đang thực hiện sự truyền bá Ngài, công tác chính yếu của Ngài không phải là tranh đấu. Thay vì tranh đấu, công tác của Chúa thăng thiên chủ yêu là truyền bá chính Ngài khắp đất. Trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta có những người thuộc các màu da khác nhau: da đen, da trắng, da nâu, da vàng, và da đỏ. Tất cả chúng ta đều là một phần của sự truyền bá Đấng Christ. Chúng ta đã được sản sinh bởi Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên của Ngài.
SINH RA CÁC HỘI THÁNH
VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Truyền bá là vấn đề sản sinh. Vì vậy truyền bá là sản sinh. Sự truyền bá Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên của Ngài sinh ra các Hội Thánh. Các Hội Thánh là sự sản sinh của Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên của Ngài. Vì vậy, các Hội Thánh là kết quả của sự truyền bá Đấng Christ. Từ liệu Hội Thánh trong Sách Công Vụ được đề cập lần đầu tiên trong 5:11. Từ đó về sau, Sách này nói về Hội Thánh nhiều lần (8:1, 3; 9:31; 11:22, 26; 12:1, 5; 13:1; 14:23, 27; 15:3, 4, 22, 41; 16:5; 18:22; 20:17, 28).
Các Hội Thánh được sinh ra bởi Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên của Ngài, là Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Nói về Vương Quốc, chúng ta không nên theo dạy dỗ của những người cho rằng ngày nay Vương Quốc Đức Chúa Trời chưa hiện hữu. Theo những dạy dỗ ấy, Vương Quốc đã bị tạm ngưng và sẽ đến sau thời đại Hội Thánh. Trong Sách Công Vụ, chúng ta thấy các Hội Thánh và Vương Quốc của Đức Chúa Trời đi đôi với nhau. Thật ra, các Hội Thánh thật sự là Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Trong Công Vụ, Vương Quốc của Đức Chúa Trời được đề cập đến lần đầu trong 1:3, và sau đó trong nhiều câu khác (8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23, 31).
Bây giờ nên ghi nhớ chủ đề của Sách.Công Vụ, một Sách có vị trí như xương sống của Tân Ước. Sách Công Vụ cho thấy Đấng Christ trong sự thăng thiên truyền bá chính Ngài để sinh ra các Hội Thánh, là Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên đất ngày nay. Theo sau Sách Công Vụ, chúng ta có Các Thư Tín. Là phần nối tiếp của Sách Công Vụ, Các Thư Tín gây dựng thánh đồ để các Hội Thánh được xây dựng cách trọn vẹn như Thân Thể của Đấng Christ. Kết cuộc của sự gây dựng và xây dựng này sẽ là Giê-ru-sa-lem Mới. Nếu nhìn thấy vị trí của Sách Công Vụ trong Tân Ưorc, chúng ta sẽ nhận biết rằng Sách này là xương sống của Tân Ước, chiếm một vị trí rất quan trọng.
CÔNG TÁC TRONG SỰ THĂNG THIÊN
Chúng tôi đã nhấn mạnh đến sự kiện chủ đề của Sách Công Vụ là truyền bá Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên của Ngài, bởi Linh, qua các môn đồ, dể sinh ra các Hội Thánh, tức Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy một điều gì đó liên quan đến sự truyền bá Đấng Christ Phục Sinh (2:24; 3:15; 5:30; 13:33). Bây giờ cần thấy rằng sự truyền bá này được Chúa thực hiện từ ngai trên các từng trời. Điều này có nghĩa là công tác truyền bá này ở trong sự thăng thiên. Tuy nhiên, nhiều điều gọi là công tác Cơ-đốc ngày nay không phải là công tác trong sự thăng thiên. Chúng tôi hi vọng rằng công tác trong sự khôi phục của Chúa sẽ ở trong sự thăng thiên của Ngài. Sự thăng thiên là bản chất và lãnh vực công tác của Chúa trên đất. Vì vậy, công tác của Chúa ngày nay nên có bản chất thiên thượng và nên ở trong lãnh vực thiên thượng.
Đấng Christ đang truyền bá chính Ngài trong sự thăng thiên. Chúng ta biết rằng sự thăng thiên đến sau sự chết và phục sinh của Ngài. Công tác của Đấng Christ trong sự thăng thiên diễn ra trong bản chất phục sinh của Ngài. Vì vậy, công tác này không thiên nhiên, không có gì thuộc con người thiên nhiên. Trái lại, công tác này thuộc sự sống thần thượng trong sự phục sinh và được thực hiện trong bầu không khí và tình trạng của sự thăng thiên Ngài. Ngày nay, chúng ta đang công tác ở đâu? Chúng ta đều phải nói được rằng chúng ta đang công tác trong sự thăng thiên của Đấng Christ.
BỞI LINH
Việc truyền bá Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên là bởi Linh. Sự truyền bá Ngài không phải bởi mánh lới hay kỹ thuật con người, Nhưng hãy xem xét tình trạng giữa vòng Cơ-đốc nhân ngày nay về việc truyền bá Đấng Christ. Sự truyền bá bởi Linh ở đâu? Trong nhiều trường hợo, có rất ít những gì ra từ Linh nhưng lại dùng nhiều phương pháp và kỹ thuật con người. Chẳng hạn, một số người thậm chí dùng nhạc “rốc” trong việc rao giảng Phúc Âm. Chúng ta cần nhận biết rằng truyền bá Đấng Christ Phục Sinh là bởi Linh, nói cách cụ thể là bởi Linh gia tể. Trong Sách Công Vụ, chúng ta thấy rằng Linh gia tể là để thực hiện việc truyền bá Đấng Christ.
QUA CÁC MÔN ĐỒ
Việc truyền bá Đấng Christ là qua các môn đồ. Ai là môn đồ? Như chúng ta sẽ thấy, các môn đồ không chỉ là các nhà truyền giảng, và trong Sách Công Vụ, họ không được gọi là nhà truyền giảng. Nói đúng hơn, môn đồ là chứng nhân. Các môn đồ trong Sách Công Vụ là những chứng nhân của một Thân Vị kỳ diệu, là Đấng đã được hoài thai bởi Đức Chúa Trời là Linh, được sinh bởi một trinh nữ loài người, sông trên đất, và thi hành chức vụ, Đấng đã vào trong sự chết và đánh bại sự chết, ra khỏi mồ mả trong sự phục sinh, trở nên Linh Ban Sự Sống. Đấng Phục Sinh này đã thăng thiên lên các từng trời, là nơi Ngài đang ngự trên ngai. Trong khi ngự tại đó, Ngài rất tích cực và năng nổ thi hành công tác truyền bá. Các môn đồ là chứng nhân của một Đấng như vậy. Đó là lý do Chúa nói về họ rằng: “Các ngươi sẽ làm chứng nhân cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả Giu-đê, Sa-ma-ri, và cho đến cùng trái đất” (1:8).
ĐỂ SINH RA CÁC HỘI THÁNH
Qua các chứng nhân, Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên truyền bá chính Ngài để sinh ra các Hội Thánh. Điều này cho thấy các Hội Thánh không nên được dấy lên và thành lập chỉ bởi bàn tay con người. Mỗi Hội Thánh địa phương nên được sản sinh bởi sự truyền bá Đấng Christ. Mỗi Hội Thánh địa phương phải được sinh bởi Đấng Christ, được sinh ra nhờ sự truyền bá Đấng Christ trong sự sống thần thượng và phục sinh của Ngài.
VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Các Hội Thánh được sản sinh bởi sự truyền bá Đấng Christ chính là Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vương Quốc của Đức Chúa Trời là lãnh vực sự sông được sản sinh bởi sự truyền bá Đấng Christ. Thật ra Vương Quốc là sự mở rộng của Đấng truyền bá, phục sinh này. Đấng Christ Phục Sinh, Đấng đang truyền bá chính Ngài trong sự thăng thiên, bởi Linh và qua các môn đồ, là thực tại của Vương Quổc Đức Chúa Trời. Vương Quốc Đức Chúa Trời là sự mở rộng của Ngài.
Chúng ta có thể dùng vương quồc của con người, là vương quốc loài người, để làm hình ảnh minh họa cho Vương Quốc Đức Chúa Trời như sự mở rộng của Đấng Christ. Ban đầu chỉ có một người là A-đam. Sau đó A-đam bắt đầu mở rộng, gia tăng. Vương quốc con người là một cặp vợ  chồng, sau đó cặp vợ chồng ấy sinh ra con cái. Về một phương diện, vương quốc con người mở rộng từ một người thành một gia đình. Bây giờ cả nhân loại là một phần của vương quốc con người. Vương quốc con người chỉ là nhận loại là sự mở rộng của con người A-áam. Qua điều này, chúng ta thây vương quốc con người là sự mở rộng của con người.
Vương Quốc của Đức Chúa Trời là gì? Vương Quỗc Đức Chúa Trời là sự mở rộng của Đức Chúa. Trời, mà hiện thân của Ngài là Đấng Christ. Sự mỏ' rộng này của Đấng Christ là các Hội Thánh. Các Hội Thánh là sự mở rộng cua Đấng Christ như Đấng đến đổ gieo chính Ngài là hạt giống của Vương Quốc Đức Chựa Trời. Điều này được bày tỏ trong bốn Sách Phúc Âm. Trong các Sách Phúc Âm, Đấng Christ là hạt giống của Vương Quốc. Trong Sách Công Vụ, chúng ta có sự nhân rộng hạt giống này để sinh ra các Hội Thánh là Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Anh em có biết có bao nhiêu chương trong Sách Công Vụ không? Có lẽ anh em nói Sách Công Vụ có 28 chương. Nói như vậy dĩ nhiên là đúng. Tuy nhiên nói rằng Sách Công Vụ vẫn còn đang được viết vì sự truyền bả Đấng Christ Phục Sinh vẫn đang diễn ra, cũng đúng. Hiện nay Sách Công Vụ có thể có hàng ngàn chương. Thậm chí hôm nay một phần của một chương đang được viết. Viết như vậy là truyền bá Đấng Christ Phục Sinh, và sự truyền bá này là Đấng Christ được mở rộng để làm Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta trong các Hội Thánh là sự truyền bá của Đấng Christ và sự mở rộng của Ngài, và chúng ta đang mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Tôi hi vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể đọc thuộc lòng chủ đề của Sách Công Vụ: truyền bá Đấng Christ Phục Sinh trong sự thăng thiên của Ngài, bởi Linh, qua các môn đồ, để sinh ra các Hội Thánh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Ba từ liệu truyền bá, các Hội Thánh, và Vương Quốc là đồng nghĩa. Vương Quốc là các Hội Thánh, và các Hội Thánh là sự truyền bá Đấng Christ.
Càng ghi nhớ chủ đề của Sách Công Vụ, chúng ta càng có thể nói: “Chúa ơi, chúng con thờ phượng Ngài là Đấng Phục Sinh và Đấng Thăng Thiên. Chúng con ca ngợi Ngài về sự truyền bá của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài, chúng con là sự truyền bá của Ngài ngày nay. Chúng con cảm tạ Ngài, chúng con ở với Ngài trên các từng trời và các Hội Thánh là Vương Quốc của Đức Chúa Trời”. Chúng ta hãy tuyên bố với cả vũ trụ rằng Chúa Jesus bây giờ đang ở trên các từng trời và là Đấng được tôn cao, hiện nay đang truyền bá chính Ngài trên đất qua chúng ta là những chứng nhân của Ngài.