Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

SÁCH KHẢI THỊ BÀI 41CON THÚ TỪ BIỂN LÊN
(2)
III. VỊ VUA TRONG SÁCH ĐA-NI-ÊN
A. Cả Titus lẫn Anti-ehrist đều phá hủy
Giê-ru-sa-lem và đền thờ
Anti-christ cũng là vị vua trong Đa-ni-ên 9:26-27. Nếu đọc kĩ chương này anh em sẽ thấy vị vua ấy chỉ về hai người. Trước hết, vị vua ấy chỉ về Titus là người cùng với quân đội La Mã phá hủy Giê-ru-sa-lem vào năm 70 S.C. Sự phá hủy ấy ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa trong Lu-ca chương 21. Trong chuyến thăm cuối cùng đến Giê-ru-sa-lem, Chúa nói tiên tri với các môn đồ rằng Giê-ru-sa-lem sẽ bị phá hủy và đền thờ sẽ bị phá đổ, không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Chưa đầy 40 năm sau khi Chúa chết, lời tiên tri ấy đã được ứng nghiệm. Theo lịch sử, cuộc phá hủy ấy thật khủng khiếp. Tuy nhiên, Titus là hình bóng của vị vua sắp đến, tức Anti-christ, và sự phá hủy Giê-ru-sa-lem và đền thờ dưới bàn tay Titus chính là hình bóng cho sự phá hủy sắp đến dưới bàn tay Anti-christ. Có một khoảng thời gian là 2.000 năm giữa hai người có cùng tước vị “Vua” này.
B. Kí một hiệp ước với dân Do Thái trong một tuần
Trong Đa-ni-ên 9:24-27, chúng ta có lời tiên tri về 70 tuần. Bảy mươi tuần ấy không phải là tuần gồm những ngày mà là tuần gồm những năm. Đa-ni-ên 9:25 chép: “Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là Vua, thì được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần lễ,” Bảy tuần lễ đề cập ở đây được tính từ thời điểm vua Ba Tư ban chiếu chỉ cho tái thiết thành Giê-ru-sa-lem. Từ thời điểm chiếu chỉ ấy được ban bố cho đến khi thành phố được tái thiết là 49 năm. Sáu mươi hai tuần là khoảng thời gian bắt đầu từ lúc hoàn tất công việc tái thiết Giê-ru-sa-lem đến ngày Đấng Christ chịu đóng đinh. Sự đóng đinh của Đấng Christ được đề cập trong Đa-ni-ên 9:26, câu ấy chép rằng: “Sau 62 tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết.” Vì thế, từ lúc hoàn tất công việc tái thiết thành phố đến thời điểm Đấng Mê-si chịu đóng đinh là 434 năm. Cho nên, trong 70 tuần được đề cập trong Đa-ni-ên chương 9 chỉ còn lại tuần lễ cuối cùng.

Sau khi Đấng Christ chịu đóng đinh, Titus phá hủy thành Giê-ru-sa-lem. Từ lúc Đấng Christ chịu đóng đinh đến thời điểm bắt đầu tuần lễ thứ 70 là khoảng thời gian không ai biết kéo dài bao lâu. Khoảng thời gian ấy đã kéo dài hơn 1.900 năm. Khoảng thời gian trống ấy bao gồm đế quốc La Mã cổ đại, đã chấm dứt vào năm 476 S.C, và giáo hội La Mã, đã thay thế đế quốc La Mã. Khoảng thời gian ấy cũng bao gồm đế quốc La Mã phục hưng. Vị Sê-sa cuối cùng của đế quốc La Mã phục hưng sẽ là Anti-christ, tức kẻ sẽ lập giao ước với dân Do Thái trong một tuần. Đa-ni-ên 9:27 chép: “Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ.” Trong giao ước ấy, Anti-christ hứa sẽ cho dân Do Thái quyền tự do thờ phượng Đức Chúa Trời theo tôn giáo của họ.
c. Đến giữa tuần ấy thì dứt sinh tế và của lễ đi
Tuy nhiên, sau 3 năm rưỡi, Anti-christ sẽ thay đổi thái độ. Đa-ni-ên 9:27 chép tiếp: “Đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến sinh tế và của lễ dứt đi.” Việc hủy bỏ giao ước ấy sẽ xảy ra vào một thời điểm rất quan trọng, là thời điểm Sa-tan bị ném xuống đất và đứng trên bờ Địa Trung Hải xúi giục Anti-christ. Khi ấy, Anti-christ sẽ tự tôn mình lên trên tất cả các thần. Có thể hắn nói: “Dân Do Thái các ngươi không được thờ phượng Đức Chúa Tròi của các ngươi nữa. Ta là Đức Chúa Trời! Ta ra lệnh cho các ngưoi phải chấm dứt dâng lên các của lễ vầ phải hủy bỏ các ki lễ tiệc tồn giáo của các ngươi. Hơn nữa, ta sẽ thay đổi kinh luật của các ngươi, Các ngươi phải quên đi mọi sự về Đức Chúa Trời của các ngươi, kinh luật của Đức Chúa Trời các ngươi và các kì lễ của các ngươi mà chuyển sang thờ lạy ta”. Vào lúc Anti-christ tự tôn mình lên trên tất cả các thần, hắn cũng sẽ làm ô uế đền thờ.
D. Kẻ hủy phá lập nên những sự gớm ghiếc trong đền thờ
Đa-ni-ên 9:27 cũng chép: “Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cảnh ghê tởm, và sẽ có sự giận dữ đổ ra trên nơi hoang tàn”. Chúa Jesus đã đề cập đến điều này khi Ngài phán: “Vậy, khi các anh thấy sự ghê tởm gây nên hoang tàn đứng trong nơi thánh, mà tiên tri Đa-ni-ên đã nói đến ” (Mat. 24:15). Anti-christ sẽ vừa đem đến sự ghê tởm hay hình tượng vừa đưa đến cảnh hủy phá và hoang tàn, tàn phá cả đền thờ lẫn thành phố Giê-ru-sa-lem, Đây là cách hiểu đúng về Đa-ni-ên 9:25-27, Nếu có sự hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ thấy được cách Anti-christ đối xử với dân Do Thái như thế nào.
Khi đến với Khải Thị chương 17, chúng ta sẽ thấy rằng ngoài Do Thái giáo, Anti-christ còn hủy diệt giáo hội Thi-a-ti-rơ. Cả Do Thái giáo lẫn giáo hội Thi-a-ti-rơ đềư trở nên gớm ghiếc theo cách nhìn của Đức Chúa Trơi. Dù một số người trong chúng ta trước kia ở một trong hai tôn giáo đó, nhưng ngợi khen Chúa, chúng ta không còn ở trong các tôn giáo ấy nữa. Bây giờ, chúng ta ở trong Đấng Christ. Suốt các thế kỉ, hai tôn giáo này thật ghê tởm theo cách nhìn của Đức Chúa Trời. Trong 2:9 và 3:9, Chúa Jesus gọi các nhà hội Do Thái là "nhà hội của Sa-tan.” Hơn nữa, Chúa Jesus khải thị cho sứ đồ Giăng thấy Thi-a-ti-rơ là đại kĩ nữ (17:1-6). Một số người có thể tranh luận rằng: "Làm sao anh có thể gọi các nhà hội Do Thái là nhà hội của Sa-tan? Trong nhà hội, những người Do Thái thờ phượng Đức Chúa Trời và nghiên cứu Kinh văn.” Nhưng tôi không phải là người nói nhà hội là nhà hội của Sa-tan, mà đó là lời Chúa Jesus nói với Hội thánh cùa Ngài. Không còn là Đức Chúa Trời nữa mà là Sa-tan ở trong nhà hội. Những người bênh vực cho Thi-a-ti-rơ có thể nới: “Thi-a-ti-rơ không rao giảng Đấng Christ sao?. Nhưng Thi-a-ti-rơ rao giảng Đấng Christ là con trai của Ma-ri. Việc thờ Ma-ri bắt nguồn từ ngoại giáo. Trong giáo hội Thi-a-ti-rơ, Ma-ri được gọi là “mẹ của Đức Chúa Trời”, tức một hình thức khác của nữ thần Venus. Điều này thuộc về ma quỷ. Lễ giáng sinh cũng thuộc về ma quỷ, vì ngày 25 tháng 12, vốn là ngày hội của dân ngoại để mừng sinh nhật của mặt trời thì lại được gọi là ngày sinh của Đấng Christ. Thật là một sự phạm thượng! Dù mọi sự trong Thi-a-ti-rơ đều có dáng vẻ Cơ Đốc, nhưng nguồn gốc của nó lại là Ba-by-lôn. Do đó, theo cách nhìn của Đức Chúa Trời, Thi-a-ti-rơ là đại kĩ nữ làm cho chính mình giàu có bằng cách phạm tội gian dâm thuộc linh. Vì vậy, Thi-a-ti-rơ được gọi là đại kĩ nữ. Cả Do Thái giáo lẫn Thi-a-ti-rơ đều thuộc Sa-tan. Dưới sự xúi giục của Sa-tan, Anti-christ sẽ hủy diệt Do Thái giáo và Thi-a-ti-rơ. Hắn thực hiện công việc hủy diệt ấy mà không biết rằng làm như vậy là giúp Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự ấy. Anti-christ sẽ thực hiện tất cả những điều ấy để tôn mình lên trên mọi thần, hủy bỏ mọi tôn giáo và biến chính mình thành đối tượng thờ phượng duy nhất.
E.Bị hủy diệt bởi cơn thạnh nộ của Đức Chứa Trời
Cuối cùng, Anti-christ sẽ bị hủy diệt bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Đa. 9:27). Sự hủy diệt ấy sẽ được Đấng Christ thực hiện tại cuộc chiến Hạt-ma-ghê-đôn; bấy giờ, Đấng Christ sẽ hoàn toàn đánh bại Anti-christ (19:17-21).
IV. VỊ VUA TRONG ĐA-NI-ÊN CHƯƠNG 11
Anti-christ cũng là vị vua trong Đa-ni-ên 11:36-45. Chúng tôi đã chỉ ra hai vị vua trong Đa-ni-ên chương 11, vua phương nam và vua phương bắc. Trong Đa-ni-ên chương 11, phương nam tương trưng cho Ai Cập, và phương bắc tương trưng cho Sy-ri. Ai Cập và Sy-ri đã nhiều lần giao chiến với nhau. Vua của Sy-ri là vua phương bắc liên quan mật thiết với Anti-christ sắp đến.
A. Được hình bóng bổi Antiochus Epiphanes
Vị vua trong 11:36-45 được hình bóng bởi Antiochus Epiphanes trong Đa-ni-ên 11:21-35 (175-164 T.C.). Antiochus phá hủy đền thờ và làm ô uế nơi thánh biệt bằng cách đặt một con heo trong đền thờ. Vì vậy, Maccabees đã nổi lên chống lại hắn, như được ghi lại trong hai sách của Maccabees trong ngụy kinh (Apocrypha). Antlochus đã chống lại giao ước thánh mà Đức Chúa Trời lập với dân Ngài (Đa. 11:28, 30) và cất đi sinh tế hằng dâng (Đa. 11:31). Hơn nữa, Antiochus còn “lập sự ghê tởm (hình tượng) làm ra sự hoang vu” trong đền thờ (Đa. 11:31). Như chúng ta đã thấy, Anti-christ cũng sẽ làm giống như vậy.
B. Tôn cao và tôn đại chính mình lên trên mọi thần và
nói những điều lạ lùng chống lại Đức Chúa Trời của các thần
Đa-ni-ên 11:36 và 37 khải thị rằng vị vua ấy là Anti-christ “sẽ làm theo ý muốn mình; kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần; nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần.... Người sẽ không đoái xem Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cùng kẻ mà người nữ vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì; bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả”. Anti-chrlst sẽ làm tất cả những việc này.
C. Tôn kính thần của các đồn lũy
Đa-ni-ên 11:38 chép rằng Anti-christ “sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn lũy; người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý, và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết.” Anti-christ sẽ quay khỏi Đức Chúa Trời mà thờ hình tượng của chính hắn.
D. Ban thêm sự vinh hiển cho những người thừa nhận hắn,
cho họ cai trị nhiều người và chia đất để làm phần thưởng
Đa-ni-ên 11:39 chép: “Người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai trị nhiều người, và chia đất để làm phần thưởng. Điều này hàm ý rằng Anti-christ sẽ thăng chức những người nhìn nhận hắn. Hắn sẽ ban cho họ sự vinh hiển, uy quyền để cai trị và một phần đất làm phần thưởng.
E. Lấn vào các nước, tràn tới và đi qua
Đa-ni-ên 11:40 nói Anti-christ “sẽ lấn vào các nước, tràn tới và đi qua." Điều này có nghĩa là hắn sẽ chiếm hữu những nước hắn xâm lăng.
F.Vào miền đất xinh đẹp
Anti-christ cũng sẽ vào “miền đất xinh đẹp” (Đa. 11:41). “Miền đất xinh đẹp” là Đất Thánh. Điều này có nghĩa là hắn sẽ chiếm hữu quốc gia Do Thái.
G. Đặt các trại của cung điện mình ở khoảng giữa các biển
và núi thánh xinh đẹp
Đa-ni-ên 11:45 chép: “Người sẽ đặt các trại của cung điện mình ở khoảng giữa các biển và núi thánh xinh đẹp.” “Các biển” ở đây là Địa Trung Hải và biển Ga-li-lê. “Núi thánh xinh đẹp” tượng trưng cho Si-ôn là nơi có Giê-ru-sa-lem. Giữa hai biển ấy và núi Si-ôn, Anti-christ sẽ dựng lên các trại của cung điện mình.
H. Đến chỗ tận cùng của hắn và không ai giúp hắn
Cuối cùng, “người sẽ đến sự cuối cùng mình và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả” (Đa. 11:45). Điều này có nghĩa là Đấng Christ sẽ kết liễu hắn tại trận chiến Hạt-ma-ghê-đôn và không ai giúp hắn trốn thoát.
Khi xem xét tất cả những điểm này về Anti-christ, chúng ta sẽ thấy hắn là loại người như thế nào và thậm chí hắn đến từ đâu. Tôi tin chắc rằng theo Kinh Thánh, hắn hoặc ra từ Hi Lạp hoặc ra từ lãnh thổ của Ma-xê-đô-ni-a cổ đại. Có lẽ hắn vừa có gốc Hi Lạp vừa ra từ vùng địa lý ấy. Đông đế quốc La Mã bao gồm bốn phần trong đế quốc của Alexander Đại đế. Theo những lời tiên tri này, Anti-christ sẽ không ra từ tây đế quốc La Mã, mà ra từ một trong bốn vương quốc của lãnh thổ thuộc đế quốc Hi Lạp và Ma-xê-đô-ni-a. Các vương quốc ấy đều nằm trong lãnh thổ thuộc đông đế quốc La Mã. Tôi mạnh mẽ nói rằng có lẽ Anti-christ sẽ vừa có gốc Hi Lạp vừa ra từ lãnh thổ thuộc Hi Lạp. Chúng ta cần lưu ý và theo dõi những sự kiện xảy ra tại Hi Lạp. Phần lớn những lời tiên tri trong Đa-ni-ên chương 2, 7, 8 và 11 đã được ứng nghiệm. Vì những lời tiên tri được ứng nghiệm đã được ứng nghiệm theo nghĩa đen nên những lời tiên tri còn lại cũng sẽ như vậy. Anti-christ sẽ xuất phát từ Ma-xê-đô-ni-a hay Hi Lạp rồi đến phương nam (Ai Cập), phương đông (Syri) và Đất Thánh (xứ Israel). Tình hình thế giới ngày nay tập trung vào vùng Trung Đông. Chúng ta phải tin rằng thì giờ đã gần và không bao lâu nữa cả Đấng Christ lẫn Anti-christ đều sẽ đến. Tuy nhiên, chúng ta không chờ đợi Anti-christ mà trông chờ Đấng Christ. Hằng ngày, tôi quan sát tình hình Trung Đông và vận dụng linh đối với những sự kiện xảy ra tại vùng ấy. Ngợi khen Chúa vì chúng ta có ánh sáng từ lời Đức Chúa Trời trong lời tiên tri của Ngài.
Bởi nghiên cứu những lời tiên tri về Anti-christ, chúng ta có thể kết luận rằng hắn sẽ là kết quả cuối cùng của quyền lực thế giới. Theo cách nhìn của Đức Chúa Trời, các thế lực của thế giới bắt đầu với Ba-by-lôn, theo sau đó là đế quốc Mê-đô-Ba Tư, đế quốc Ma-xê-đô-ni-a và đế quốc La Mã. Đế quốc Mê-đô- Ba Tư tiếp nối đế quốc Ba-by-lôn, đế quốc Ma-xê-đô-ni-a tiếp nối đế quốc Mê-đô-Ba Tư, và đế quốc La Mã tiếp nối đế quốc Ma-xê-đô-ni-a. Qua điều này, chúng ta thấy rằng quyền lực trên thế giới nối tiếp từ đế quốc này sang đế quốc khác. Cuối cùng, từ đế quốc La Mã sẽ xuất hiện Anti-christ là kết cuộc của các thế lực thuộc thế giới. Khi Anti-christ bị đánh bại và ném vào hồ lửa, thì quyền lực thế giới sẽ hoàn toàn bị kết liễu.
Theo Đa-ni-ên chương 2, một hòn đá “chẳng phải bởi tay đục ra” sẽ từ trời rơi xuống đập vào mười ngón chân của pho tượng (c. 34). Hòn đá ấy không những nghiền nát mười ngón chân, mà còn nghiền nát toàn thể pho tượng từ đầu đến chân. Như tất cả chúng ta đều biết, hòn đá ấy là Đấng Christ. Ngày nay, Ngài là hòn đá xây dựng (Mat. 21:42; Công. 4:10-12), nhưng vào ngày ấy, Ngài sẽ là hòn đá nghiền nát (Mat. 21:44). Đối với Hội thánh, Đấng Christ là hòn đá xây dựng, nhưng đối với các quyền lực thế giới, Ngài là hòn đá nghiền nát, sẽ nghiền nát cả pho tượng thành từng mảnh.
Chúng ta đã thấy rằng Anti-christ sẽ ra từ một trong bốn vương quốc thuộc đế quốc Ma-xê-đô-ni-a cổ đại, có lẽ là ra từ Hi Lạp. Hi Lạp, tức một phần của đế quốc La Mã, cũng sẽ là một trong mười vương quốc hay một trong mười ngón chân của pho tượng. Theo lời tiên tri từ Kinh Thánh, bây giờ chúng ta cổ thể nói cách dứt khoát và rõ ràng rằng Anti-christ sẽ ra từ đế quốc La Mã trong vùng thuộc Hi Lạp hoặc Ma-xê-đô-ni-a.
Chúng ta cũng đã thấy Anti-christ sẽ làm những gì. Hắn sẽ chống đối Đức Chúa Trời và bắt bớ dân Ngài. Hắn sẽ hủy bỏ mọi sự liên quan đến Do Thái giáo, bắt bớ những người Do Thái và Cơ Đốc nhân bị ở lại trên đất, và hủy diệt giáo hội Thi-a-ti-rơ. Hắn sẽ rất thông minh, đầy khả năng, và có năng lực chạm đến cơ binh trên trời. Có lẽ hắn sỗ dùng đến những phát minh khoa học tân tiến để thăm dò vũ trụ. Hắn sẽ có dáng vẻ cường tráng, lực lưỡng, dữ tợn và thu hút. Nếu bị bỏ lại trên đất vào thời điểm Anti-christ xuất hiện, anh em có thể nhận ra hắn nhờ biết tất cả những đặc tính của hắn như được mô tả trong hai bài này. Anh em sẽ biết hắn là ai, và sẽ không bị hắn thu hút.
Ngày nay, cả thế giới đều đang tìm kiếm một lãnh tụ mạnh mẽ. Dù bây giờ là thời đại dân chủ, nhưng nhiều người đã chán nản đối với những thiếu hụt của dân chủ và đang tìm kiếm một sự lãnh đạo mạnh mẽ. Khi một vị lãnh tụ mạnh mẽ xuất hiện thì hầu như mọi người đều sẽ hướng về người ấy. Vì thế giới ngày nay có khuynh hướng như vậy nên Anti-christ sẽ dễ dàng thu hút nhiều người. Nhưng ngợi khen Chúa, chúng ta có ánh sáng từ lời tiên tri và không ở trong sự tối tăm! Chúng ta biết Anti-christ sẽ là loại người như thế nào, Anti-christ là con thú thứ tư, cái sừng nhỏ, thái tử và vua, Khi Anti-christ xuất hiện, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra hắn.