Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

TUỔI GIÀ—
Thượng thọ trái tim chưa chịu già,
Kê-tu-ra ấy vợ đời ba,
Tuổi già Đa-vít thắng tình dục,
Trưởng lão ít ai tiết dục mà.
-
Y-sác tuổi già thích miếng ngon,
Tự mình cố chúc phước cho con,
Chúc nhầm Gia-cốp hợp lòng Chúa,
Tiếng nói, lông tay vấn nạn còn.
-
Gia-cốp rút lui mười bảy năm,
Mắt làng chúc phước chẳng sai lầm,
Cúi mình thờ Chúa nương cây gậy,
Tắt thở so chân rồi mới nằm.
-
Bởi đâu Giô-sép thấy ngày sau:
“Chúa rước anh em hưởng đất màu”;
Hài cốt của mình ông nhắn nhủ,
Thấy ba thế hệ phước dồi dào.

-
Tám mươi tuổi sức khỏe còn cao,
Đồng vắng lưu đày sức chẳng hao,
Ngọn núi Hếp-rôn xin chiếm hữu,
Trung thành theo Chúa chẳng sờn nao!.
-
Lên giường chẳng thể ngủ cho yên,
Đa-vít thật lòng yêu mến đền,
Trải mấy năm thu gom vật liệu,
Dặn dò rồi chết thỏa tâm nguyền.
-
Đa-ni-ên tuổi trẻ lưu đày,
Sống khiết thanh hai đế quốc đây,
Tiên kiến thuộc linh nhiều khải tượng,
Khi già, lúc trẻ tín trung thay.
-
Chúa dặn Sê-pha đến tuổi già,
Đưa tay người trói dẫn đi xa,
Ba-by-lôn cất công rao giảng,
Nhà trại thoát li sẽ vụt qua.
-
Trưởng lão Phao-lô hai khám tù,
Nói năng êm ái, dạ nhân từ,
Nhiều thư ngục thất đầy ơn viết,
Biết sắp qua đời đắc thắng dư.
-
Tuổi già vì Chúa chịu lưu đày,
Sách Khải Thị trên đảo viết rày,
“Lẽ thật, tình yêu và sự sống”,
Đề tài vá lưới thánh dân Ngài./.
Minh Khải cảm tác- 1-8-2015
(Nguồn: 1/. Sáng 25:1-6- 2/. Sáng 27: - 3/.Sáng 48:17-20;- 4/. Sáng. 50:22-26-  5/. Giô suê 14:6-14-  6/. Thi 132:1-5; 1 Sử 29: 3--7/. Đa ni ên 1:, 10:-  8/. Giăng 21:  18-19; 2 Phiero 1:13-15—9/. Phlm 1:9; 2 Tim 4: 6—10/. Khải. 1: 9; Mathio 4:21-22).