Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

TÔI BIẾT Standing on the rock in the sea Royalty Free Stock Photos

Biết đồn lũy Chúa vững bền,
Cổng âm phủ há thắng hơn đâu nào,
Biết rằng tin Đấng nhiệm mầu,
Lời Ngài không có khi nào đổi thay;
Biết Ngài mạnh mẽ lạ thay,
Toàn quyền giữ đúng lời Ngài hứa tuyên,
Giao Ngài mọi sự đời riêng,
An toàn, an nghỉ trong quyền đại năng.

Biết gươm của Thánh Linh hằng
Vạch trần mưu ác quỉ bàn tính sâu,
Biết rằng Chúa trả giá cao,
Chuộc tôi khỏi chết nhiệm mầu bao la,
Tội tôi vô số được tha,
Trên cây thập tự Ngài đà mang thay;
Dự phần đau khổ với Ngài,
Rồi đây tôi sẽ có ngày hiển vinh.

Biết rằng thuẫn của đức tin,
Mũi tên Kẻ Ghét vô quyền, anh ơi,
Gian nguy, hoạn nạn cuộc đời,
Chiều cao sâu của con người mau qua,
Ra gì quyền của quỉ ma?
Tương lai, hiện tại khó mà làm chi,
Làm sao có thể phân li
Tình yêu Chúa đối tôi di dời nào?

Snow storm Stock Photography


Biết rằng giai đoạn khải hoàn,
Dẹp tan ngờ vực, kinh hoàng cho ta,
Mọi điều làm tốt đó mà,
Chứng minh qua tháng ngày ta nhiều lần,
Biết rằng tay của Người Chăn,
Chăm lo, thành tín, ân cần bầy đây,
Nhu cầu tôi cung cấp hoài,
Mang thay gánh nặng hằng ngày của tôi.

Biết rằng ngọn tháp sáng ngời,
Sóng to, gió lớn di dời được đâu,
Biết rằng Đấng Chuộc sống lâu,
Khi Ngài chịu chết cả đều chết đi,
Ẩn trong Ngài quá diệu kỳ,
Ngoài tầm xáo trộn trường kỳ trần gian,
Với tôi sống chết chung hàng,
Vì nương tay Đấng quyền năng nhất đời.

Biết nền tảng chẳng chuyển dời,
Cát làm Đá Tảng công toi xói mòn,
Jesus là Christ trường tồn,
Nhà xây trên Đá luôn còn muôn năm;
Việc gì tôi đã từng làm,
Lửa thiêu, lũ lụt xóa tan không ngờ,
Kìa Viên Đá Góc đứng trơ,
Không hề lay động trong giờ biến thiên.

Biết neo trông cậy vững bền,
Mãi khi giông bão lặng yên đời đời;
Biết rằng Chúa sớm lai hồi,
Mở ra trên đất nước trời ngàn năm;
Biết rằng Chúa sẽ quang lâm,
Thời gian, trái đất ngoài tầm của tôi,
Khi tôi thức dậy chói ngời,
Giống y như Chúa đời đời thỏa vui.
-

M.K.cảm tác

( Nguồn: Annie Johnson Flint)

 Gióp 19:25, Rô-ma 8:38-39“Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. - Bởi vì tôi tin chắc rằng bất cứ hoặc sự chết, hoặc sự sống, hoặc thiên sứ, hoặc chấp chánh, hoặc việc bây giờ, hoặc việc hầu đến, hoặc quyền năng, hoặc bề cao, hoặc bề sâu, hoặc một vật thọ tạo nào khác, đều chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự thương yêu của Đức Chúa Trời vẫn ở trong Christ Jêsus, Chúa chúng ta"

2 Ti-mô-thê 1;12; Hê-bơ-rơ 10:35, “Lại cũng vì cớ ấy mà ta chịu những khổ nầy. Dầu vậy, ta chẳng hổ thẹn đâu, vì ta biết Đấng mà ta đã tin rồi, cũng tin chắc rằng Ngài có thể giữ sự ta đã phó thác cho Ngài đến ngày đó--Vậy, chớ bỏ sự dạn dĩ của anh em, vì sự ấy vốn có phần thưởng lớn”.