Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

-Tôi ra đi được đầy dẫy, nhưng ..trở về tay không—Bạn thấy đấy, chúng ta không có thể giữ gìn sự đầy dẫy của chúng ta (1:21). "Tôi đã ra đi đầy dẫy". Chúng ta không thể bảo toàn sự đầy dẫy của chúng ta bên ngoài lập trường của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể có phần cơ nghiệp, nhưng khi ra khỏi lập trường của Đức Chúa Trời và bạn không thể gìn giữ nó. Họ nghĩ rằng họ sẽ gìn giữ nó tất cả bằng cách vào xứ Mô-áp. Để giữ gìn sự đầy dẫy của họ, họ đã ra đi trong sự đầy đủ. Rõ ràng, họ mang th
eo tất cả mọi thứ có với họ. Họ nghĩ rằng họ sẽ được an toàn. Họ đã mang tất cả mọi thứ ra đi với họ. Nhưng Nao-ô-mi nói, “Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?” (Ru. 1:21).
Chúng ta không có thể bảo vệ bất cứ điều gì nếu chúng ta ra khỏi lập trường của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta đến trên lập trường xa lạ với Đức Chúa Trời. Mô-áp hoàn toàn xa lạ với Đức Chúa Trời, và xa lạ giao ước với của Đức Chúa Trời. Thật vậy, nó còn tồi tệ hơn thế.
Do đó, Na- ô- mi nói những lời khủng khiếp: "Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không”. "Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?".

- Bạn thấy, Đức Chúa Trời đã hành động cách tối thượng trong sự không chấp thuận của Ngài. Để làm gì? Để đem họ trở lại. Nghịch cảnh dưới bàn tay của Đức Chúa Trời luôn luôn được dự định trước hết, là sửa sai và sau đó hồi phục. Đức Chúa Trời có tối thượng quyền, và Ngài đã hành động cách tối thượng với họ. Và vì thế Ngài đã cho nghịch cảnh này giáng trên họ. Ngài không thể làm gì khác. Trong sự nhân từ và thương xót của Ngài, và theo suy nghĩ nhân từ của Ngài, Ngài trừng trị họ.
-Đa-vít nói: "Thi 119:67- Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc;". Điều nầy đúng biết bao trong trường hợp này.Tất cả là một đường hướng tối tăm. Dưới đây có những gì? Vâng, sự chết. Ê-li-mê-léc đã chết. Hai con trai của ông cũng đã chết. Sự chết, sự bế tắc, sự cùng đường. Không có cách nào cả! Tất cả mọi thứ đã đi đến một sự bế tắc, một sự đình chỉ. Tất cả bị trói buộc. Sự hoang vu. Na-ô-mi đã nói về mình và về hai người vợ của hai người con trai của bà - Không có con trẻ! Tất cả đều hoang vu và sự chết khi chúng ta hành động trái với tâm trí được khải thị của Chúa.
--Đó là một bài học khủng khiếp - Không có chức vụ kết quả nếu chúng ta ra khỏi lập trường của Đức Chúa Trời. Bạn hãy ghi điều nầy trong lòng! Đức Chúa Trời đã làm cho tâm trí của Ngài hoàn toàn rõ ràng về tất cả các vấn đề liên quan đến đời sống và phụng vụ của chúng ta, Ngài đã đặt ra các nguyên tắc của Ngài. Ngài đã phán với chúng ta trong kinh thánh rằng Ngài sẽ gặp chúng ta ở đâu và trên lập trường nào? Nhưng rất tiếc bàn tay con người dám sửa đổi những nguyên tắc thần thượng của Ngài về sự nhóm họp, như không họ theo 1 Cor 14:26-33, hoặc có kẻ dám bãi bỏ lời Kinh thánh mà vâng theo lời truyền khẩu của loài người, là loài chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi. Ngài chỉ gặp dân Ngài trong ngôi nhà được xây dựng theo các nguyên tắc của Ngài.
--Ngài đã nói với chúng ta rằng Ngài đã xếp đặt một số điều và những người nào đó trong Nhà Ngài, dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh, để chỉ đạo của chúng ta, vì sự an toàn và sự tốt lành cho chúng ta. Khi nào chúng ta ra khỏi lập trường đó, chúng ta sẽ thấy những gì sẽ xảy ra. Bạn có thể dùng nó để thử nghiệm. Đức Chúa Trời cấm điều mà bạn muốn, như lập ra một ủy ban cai trị các hội thánh thay vì đầu phục thẩm quyền Đức Thánh Linh.
Có sự giới hạn, sự chết, và sự khô cằn thuộc linh. Cuộc sống tiến nhanh về phía sự kết thúc, với một câu chuyện của sự khô cằn, thay vì có thể là câu chuyện của sự đầy đủ, sự phong phú của phụng sự, bởi vì họ không muốn nhận ra những nguyên tắc của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài.
Hãy nói những gì bạn thích nói. Hãy đổ lỗi cho dân của Chúa; đổ lỗi cho các tôi tớ của Chúa, nếu bạn muốn. Lời Chúa là hoàn toàn rõ ràng về điều đó. Chúng ta sẽ tìm ra đường lối của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy phụng sự của chúng ta trên lập trường mà Đức Chúa Trời đã đề ra. Và chúng ta biết chúng ta sẽ được đầy dẫy thuộc linh khi làm theo trong Lời Chúa, còn nếu chúng ta bỏ qua nó, hoặc lìa khỏi nó, lệch hướng khỏi Kinh thánh, từ chối nó, vi phạm lời đó - thì sự chết thuộc linh, sự khô cằn thuộc linh, sự bế tắc thuộc linh sẽ xảy ra chẳng sai..

-