Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

CÂY VẢ ISRAEL-


Is-ra-el ra khỏi Ai-cập,
Cây vả tơ cành lá xanh rờn,
Trái chín đầu mùa hương thơm phức,
Chúa thỏa lòng dân thánh kính tôn-
-
Cây vả Giu đa không ra trái,
Trải ba năm Chúa chăm sóc rồi,
Chủ vườn nhẫn nhục chờ kết quả,
Sẽ đốn cây đứng choán đất thôi.
-
Cây vả Do-thái thời Chúa đến,
Cành lá um tùm chẳng trái trăn,
Chúa quở trách cây khô đến gốc,
Tuyển dân bị loại bỏ toàn phần.
-
Cây vả chết hai mươi thế kỉ,
Bổng hồi sinh lộc nứt, nhành non,
Is-ra-el phục hồi kì dị,
Điềm Jesus trở lại gần hơn.
-
Cây vả biểu hiệu cho dân tuyển,
Ba mươi lăm thế kỉ thật lạ lùng,
Bạn tỉnh thức nhìn cây vả biến,
Chào đón Jesus giữa không trung./.
Mình Khải—14-6-2016
Ô-sê 9:10; Lu ca 13: 6-9; Mác 11: 12-13; 20-21, Mác 13:28-29