Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH- Bộ Mới- 9


1.   Ma-thi-ơ-- Math 9: 9-10; Lu ca 5:27-29
Ngồi phòng tài vụ lo thu thuế,
Chúa thấy Lê-vi làm việc chăm,
Nghe tiếng Chúa kêu ông đứng dậy,
Dọn bàn từ biệt bạn xa gần.
-
      2. Xa-chê--  Lu ca 19: 1-10
Xa-chê trưởng cuộc thuế tham lam,
Nghe tiếng Jesus lòng cũng ham,
Chót vót cây sung ông thấy Chúa,
Vội vàng xuống rước Ngài hân hoan.
-
   3. Chu-xa Giăng 4: 42-53; Lu ca 8:3
Con bệnh thân hành mời Chúa cứu,
Tin lời Ngài phán ông hồi gia,
Con ông sống lại đúng giờ đó,
Tin Chúa hết lòng vui cả nhà.
-
    4. Na-tha-na-ên –Giăng 1: 45-51
Gốc cây vả một mình suy tưởng,
Phi-líp rao truyền Christ đến rồi,
Thành kiến, hoài nghi đến với Chúa,
Is-ra-el đặt là tên người.
-
  5. Thô-ma Giăng 20: 24-28
Thô-ma cũng gọi là Sanh Đôi,
Chúa hiện ra ông vắng mặt rồi,
Tuyên bố không tin Ngài sống lại,
Tay sờ vết sẹo phải tin thôi.
Minh Khải—13-6-2016