Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Hãy Xem Hai Bàn Tay Ta---Behold My Hands-,


Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side; and be not faithless, but believing.”John 20:27
Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta-Hãy lấy tay đặt vào hông Ta! Đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin!”Giăng 20:27
-
Trong kho tàng thơ thánh Anh văn, tôi có đọc 4 câu thơ nầy:
“Wonderful hands! Hands of the Saviour!
Hands that were wounded for me,
Hands that were used in blessing on others,
Hands that will ever keep me.”
Tôi tạm dịch:
Bàn tay diệu kì của Cứu Chúa,
Đã chịu thương tích vì tội tôi,
Giơ lên chúc phước lành muôn thuở,
Che chở thiên dân đến ngàn đời


-
1. Bàn Tay Bị Đâm thủng--Pierced Hands—:
“Chúng đâm thủng chân tay tôi--They pierced My hands and My feet” --(Psalm 22:16).
David chỉ biết cách hành quyết của dân Israel là ném đá vào tử tội. Nhưng Linh của Đấng Christ đã thần cảm cho ông biết Đấng Mesia sẽ bị xử tử bằng cách người ta đâm thủng tay và chơn Ngài.
Chính quyền Rô ma đã làm ứng nghiệm lời nầy
-
3. Bàn Tay Dự Bị--Providing Hands- -
“Chúa xòe bàn tay Ngài ra, Thỏa mãn nhu cầu của mọi sinh vật.Thou openest Thine hand and satisfiest the desire of every living thing”-- (Psalm 145:16).
Esai 40: 12 chép, “Ai đã dùng lòng bàn tay đong nước biển, Gang bàn tay đo các tầng trời. Bàn tay Ngài có quyền lớn nên thừa khả năng cung cấp nhu cầu cho muôn vật.
-
4. Bàn Tay Che Chở--Protecting Hands-
Phục truyền 33:27, “Đức Chúa Trời vĩnh cửu là nơi ngươi trú ẩn, Bên dưới ngươi có tay đời đời của Ngài nâng đỡ”
Cám ơn Chúa, tôi đã thuộc làu câu Kinh thánh nầy từ ngày còn trẻ, nên lời nầy là nơi nương dựa tôi suốt cả cuộc đời. Hoạn nạn có thể đến với chúng ta, nhưng bàn tay Chúa che chở và nâng đỡ chúng ta.
-
5. Bàn Tay Cầu Thay—Interceding Hands-
Es 49:16 16 Nầy, Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta; Behold, I have graven thee upon the palms of my hands-
Bạn có danh sách các chủ đề cầu nguyện không? Bạn có danh sách những người bạn thường xuyên cầu thay chăng? Ô danh sách thánh đồ khắc ghi lòng bàn tay Chúa rất là dài. Người ta ước tính chừng 1 tỉ Cơ Đốc nhân đang sống trên trái đất hiện nay. Làm sao Chúa có thể cầu thay cho từng cá nhân tháh đồ trên cả mặt đất theo nhu cầu tư riêng của họ? Ngợi khen Chúa.
Bàn tay cầu thay của Chúa rất vĩ đại và quyền năng biết bao.