Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Ba Con Người Tức Giận-Sáng thế Ký 4: 4-6 “A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống?”
2 Vua 5:12 “ A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao?Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy, người trở đi và giận dữ”

Lu-ca 15:28 “Song con cả tức giận, không chịu vào. Cha ra khuyên nó”.
Sinh tế của A-bên đã được Đức Chúa Trời chấp nhận, còn sinh tế của Ca-in thì không. Khi Ca-in nhận ra điều này, ông rất giận dữ và mặt ông ta gầm xuống (Sáng thế Ký 4: 4). Không có lý do gì cho cơn giận đó. Bằng cách được Chúa chấp nhận sinh tế có đẫm máu, "cách cứu rỗi" được hiển thị cho hai anh em, và A-bên đã bước vào. Mặc dù Ca-in đã tức giận, nhưng Đức Chúa Trời đã nói chuyện để giúp đỡ ông (Sáng-thế Ký 4: 6-7). Nhưng Ca-in không quan tâm đến Lời Chúa nói và cơn giận đốt ông ta trở thành một kẻ sát nhân.
Nói theo ngôn từ hiện đại, bộ trưởng quốc phòng nước Sy-ri là Na-a-man đã đến với tiên tri Ê-li-sê với vẻ oai vệ choáng ngợp. Nhưng Ê-li-sê, thâm chí đã không bước ra khỏi cửa nhà hay khỏi cổng rào. Tiên tri chỉ sai một môn đồ bước ra bảo Na-a-man xuống sông Giô-đanh tắm sẽ được lành bệnh. Đại tướng Na-a-man không cảm thấy mình được quan tâm đúng mức,  nên giận dữ (2 Các Vua 5:12). Không có lý do gì để nổi giận như vậy, vì con đường chữa bệnh được thể hiện trong ân sủng. Mặc dù ông ta ta tức giận, nhưng các đầy tớ của ông ta cầu xin ông ta mạo hiểm xống sông Giô-đanh mà tắm  (2 Các vua 5: 13). Và thực sự! Na-a-man lặn hụp bảy lần ở Giô đanh và được tẩy sạch. Tánh kiêu ngạo của ông tiêu tan.
"Con trai bị lạc mất" đã được tiếp nhận trong ân sủng. Đó là một niềm vui lớn trong nhà. Chỉ có người anh trai của người em trở về mới nổi giận (Lu-ca 15:28). Không có lý do gì cho điều đó, vì ân điển của Đức Chúa Cha cũng là của anh cả. Mặc dù tức giận, cha anh nói chuyện với anh một cách thân thiện và giải thích lòng thương xót của mình. Đứa con trai cả rõ ràng không thể đáp lại những lời nhân từ này.
Đức Chúa Trời cũng nói với những người đã tức giận về đức thương xót bao la của Ngài - cho họ một bằng chứng khác về sự thương xót của Ngài. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Giống như Ca-in và người anh cả tự xưng nghĩa ? Hay như Na-a-man?
Ca-in giận Chúa không chấp nhận phương pháp cứu rỗi của mình phát minh. Na-a-man giận Chúa vì ông không hiểu phương thức hành động của Đức Chúa Trời và không muốn tin lời Ngài. Người anh cả giận  cha mình, cũng như giận Chúa, vì anh ganh tị em mình hưởng tình yêu của Cha nhiều hơn mình.