Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Phục Hồi Danh Vị Của Chúa-Chúng ta thấy động cơ, và nguyên tắc của sự cứu chuộc mà Bô-ô có đối với gia đình Na-ô-mi. Nó bày tỏ trong những lời nói của chính ông - "lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy" (Ru 4:10). Có lẽ có sự rắc rối nhỏ, nếu bạn không nắm được ý nghĩa của điều đó - "lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy" có nghĩa gì?.

Để lưu danh Ê-li-mê-léc trên sản nghiệp của ông. Làm sao? Bằng một hậu tự, bởi một hạt giống trong sự phục sinh. Tên ông Ê-li-mê-léc có ý nghĩa gì vậy? “Đức Chúa Trời là Vua”. Bạn thấy đấy, trong phần việc đầu tiên của Bô-ô là đưa Đức Chúa Trời đến. "Đức Chúa Trời là Vua". "Lưu danh của Chúa trên sản nghiệp của Ngài!"
Những lời cuối cùng trong sách Thẩm phán - "Thời ấy, Y-sơ-ra-ên không có vua. Mỗi người làm theo ý mình cho là phải". Hỗn loạn biết bao! Bi kịch là dường nào! Không nơi nào có thẩm quyền trung ương và tối thượng. Tất cả những rắc rối có thể được truy nguồn từ đó. Đó là bốn trăm năm của các quan xét, có các điều kiện khủng khiếp và bi kịch đến cùng.
Ngày hôm nay, trên toàn thế giới, đó là sự thật; và theo một nghĩa, đó là sự thật trong Cơ Đốc giáo, trong hội thánh mệnh danh là “hội thánh phục hồi”. Tất cả các sự chia rẽ, tình trạng xâu xé, các điều kiện không vui mà vẫn tồn tại bởi vì Chúa Giêsu không có vị trí Nguyên thủ. Bởi vì, thực sự, trong khi Ngài được gọi là Chúa và là Vua, trong khi Ngài được chúc tụng, nhưng Ngài chỉ có một hư danh và không có thực quyền gì cả. Ngài không thực sự có quyền ở nơi đó. Các vị lãnh chúa khác có quyền thống trị.
Chúng ta có thể có rất nhiều lãnh chúa. Những vị đó thực sự đang cầm quyền cai trị thậm chí trên cả đời sống tư riêng của các Cơ Đốc nhân, và các sự vụ Hội thánh cách chi tiết. Những điều mà đáng lẽ quy về quyền Nguyên Thủ tối thượng tuyệt đối của Chúa Giêsu. Há không phải Phao-lô đã hoàn toàn làm sáng tỏ rằng sự hiệp nhất, đoàn kết, mối giao thông hữu cơ trong Thân thể của Đấng Christ đều lưu phát từ quyền làm Đầu của Ngài hay sao?. Tất cả các chi thể Thân thể khắng khít chặt chẽ, liên kết với nhau qua Đầu.
Vâng, chúng ta quá quen thuộc với điều đó và ở đây bạn có điều kiện thấy rõ là bất cứ điều gì trong hội thánh cũng hỗn loạn như thế, và họ là như vậy ngày nay.
Nhu cầu là quyền bính, sự cai trị, quyền làm Đầu, quy cho một vị Vua, thực sự là Chúa. Ở khắp mọi nơi tôi đã tiếp cận giữa các Cơ Đốc nhân, họ có cùng một điều như vậy nói với tôi. Tôi đã không nói điều đó, nhưng người ta nói với tôi ở khắp mọi nơi, "rắc rối của chúng tôi là, không có sự lãnh đạo của Chúa, rắc rối của chúng tôi là thiếu thẩm quyền thần thượng. Mọi người làm theo như họ suy nghĩ hoặc thích. Không có thẩm quyền trung ương, không có sự lãnh đạo thần thượng".
Vì vậy, bạn đã có những gì ? Một nạn đói? Đói, nhu cầu, chết đói và nghèo khó thuộc linh, đó là tất cả những gì bạn có. Đó là cách xảy ra trong thời các Thẩm phán, và đó là cách nó xuất hiện trong những ngày này, cho đến khi Chúa đến thăm viếng họ. "Để lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy". Điều đó chắc chắn có nghĩa là phế bỏ danh và quyền các lãnh chúa phàm nhân, là phục hồi và tái lập quyền tể trị tuyệt đối của Chúa.
Ê-li-mê-léc- "Đức Chúa Trời là Vua". Hãy lưu Danh đó. Và khi Ngài ở đó, sẽ có được một tình huống rất may mắn.
Không có gì mất mát khi có Chúa là Chúa tuyệt đối. Con người dường như nghĩ rằng nếu họ tung hô “Jesus là Chúa” trong các buổi nhóm họp, thì đã để cho Ngài làm Chúa rồi. Thực ra Chúa chỉ có hư vị ở giữa họ, nên họ mất tất cả.
Vâng, không nên bị lừa dối về điều đó. Hãy nhìn lại sách các Thẩm phán, và tìm thấy điều này - chúng ta có gọi Ru-tơ là "cuốn sách nhỏ" hay không? Chắc chắn không!– Sách này của Ru-tơ cho biết cách toàn diện và dứt khoát rằng khi nào có một Nguyên Thủ và một Chúa được lập lên, sẽ có sự dư dật, sự thịnh vượng, phước lành, sự sống, và tất cả mọi thứ. Nếu khi nào không phải như vậy, thì không có gì cả. "Lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy".
Thật rất khó nhận ra thẩm quyền của Chúa và thực hành vâng theo thẩm quyền ấy trong cộng đồng thánh đồ ngày nay. Nhưng đó là bí quyết phục hồi thuộc linh của chúng ta.