Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Ông Bạn A-Háp Giúp Đuợc Gì Cho Giô-sa-phát?1 Các vua 22:4, “Đoạn, người nói với Giô-sa-phát rằng: Vua muốn đến cùng ta đặng đánh lấy Ra-mốt trong Ga-la-át chăng? Giô-sa-phát đáp với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Tôi như ông; dân sự tôi như dân sự ông; và ngựa tôi như ngựa của ông.
2 Sử 18:2, “Cách một vài năm, người đi xuống A-háp tại Sa-ma-ri, A-háp giết nhiều chiên bò ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự theo người, rồi khuyên người đi lên hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át.  A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, nói với Giô-sa-phát, vua Giu-đa, rằng: Vua muốn đến cùng tôi hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át chăng? Người đáp: Tôi cũng như vua; dân sự tôi cũng như dân sự vua; tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến.

2 Sử 19: 1-3, “Giô-sa-phát, vua Giu-đa, trở về bình an nơi cung mình tại Giê-ru-sa-lem.  Giê-hu, con trai của Ha-na-ni, đấng tiên kiến, đi ra đón vua Giô-sa-phát, mà nói rằng: Vua há giúp đỡ kẻ hung ác, và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cớ đó, có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua.
1 Cô-rinh-tô 15:33 : Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. 
Vua Sa lô môn khuyên chúng ta: “Hai người hơn một, Vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã Thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, Vì không có ai đỡ mình lên!”- Chúa Jesus sai môn đồ đi ra từng đôi để họ làm bạn tương trợ nhau.
Giô sa phát làm bạn và kết thông gia với A háp. Cả hai ông đều có hai đứa con trai tên  Giô ram và A cha xia. Bạn bè quá thích nhau nên cùng đặt tên con của nhau giống nhau. Sau khi Giô ram con Giô sa phát qua đời, Atha li, con gái A háp lên ngôi cai trị Giu đa 6 năm, tiêu diệt dòng Đa vít, chỉ còn một đứa cháu là Giô ách.
Giô sa phát kết bạn với ba người nhà A háp là: A háp , và hai con của A háp là A cha xia và Giô ram.
-         Giô sa phát đem quân Giu đa ủng hộ chiến dịch của A háp đánh Si ru, Giô sa phát suýt chết .
-         2 Sử kí 20 chép, “Giô-sa-phát, vua Giu-đa, kết giao với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên; người nầy ăn ở rất gian ác.  Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta-rê-si; họ đóng tàu tại Ê-xi-ôn-Ghê-be.  Khi ấy, Ê-li-ê-xe, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát, mà rằng: Bởi vì vua kết giao với A-cha-xia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua; những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được”.
-         2 Các vua 3 kể chuyện Giô sa phát cùng Giô ram, con A háp đi đánh dân Mô áp., cũng suýt bỏ mạng.
Ộng bạn A háp lừa gạt Giô sa phát ba lần suýt bỏ mạng như vậy. A háp không giúp ích gì cho Giô sa phát ngoại trừ kéo Giô sa phát vào  bao tai nàn, kéo Giô sa phát vào sự bất trung với Chúa, và kéo triều đình ông đến chỗ gần bị tận diệt dòng dõi nhà Đa vít.
Theo sự khải thị của Kinh thánh, Chúa không muốn dân Ngài liên minh với dân vô tín. Hơn nữa qua câu chuyện của vua Giô sa phát, chúng ta thấy Chúa không muốn chúng ta kết bạn với tín đồ bất trung. Một bên theo sự thật của Chúa, một bên theo lẽ giả của sa tan. Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Các bạn phải luôn nhớ như vậy.